Regulamin showup.tv 2018 RODO

Regulamin forum oraz ważne komunikaty.
Regulamin forum
Aby brać udział w konkursach należy dodawać linki do profili i transmisji w postach o naszych Dziewczynach z ShowUp.tv


Regulamin
PODSTAWOWE DEFINICJE
Administrator - właściciel i operator Serwisu, tj. firma MasterPay LLC z siedzibą WY 82834, Buffalo 412 N Main St Ste 100, Stany Zjednoczone
Serwis - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu www.ShowUp24.tv,
Usługa/Usługi - usługi, o których mowa w punkcie II ust. 3 niniejszego Regulaminu.
Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzezodebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych i/lub która dokonała Rejestracji w ramach Serwisu.
Wykonawca – osoba fizyczna posiadająca 18 lat lub więcej, która dokonała rejestracji w Serwisie i która oferuje pokazy, rozmowy lub inne działania interakcyjne poprzez Serwis, w tym odpłatnie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Rejestracja - procedura zakładania Konta przez Użytkownika lub Konta Wykonawcy przez Wykonawcę.
Konto - konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą którego Użytkownikmoże korzystać z usług oferowanych przez Serwis i korzystać z jego funkcji, udostępniane przez Administratora pod unikalną nazwą (login), które pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach Serwisu.
Konto Wykonawcy - konto prowadzone w Serwisie dla Wykonawcy, za pomocą którego Wykonawcamoże korzystać z usług oferowanych przez Serwis i korzystać z jego funkcji, udostępniane przez Administratora pod unikalną nazwą (login), które pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane Wykonawcy oraz informacje na temat jego działań w ramach Serwisu.
Polityka Prywatności - dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników i Wykonawców.
Regulamin - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązkiUżytkowników, Wykonawców i Administratora, stanowiący regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną.
Transmisja (lub transmisja publiczna) – przesyłanie przez Wykonawcę online treści wideo lub audio i wideo (w tym poprzez strumieniową transmisję danych) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kamer internetowych przy użyciu funkcjonalności Serwisu, w taki sposób, iż treści te są publicznie dostępne dla nieokreślonej liczby Użytkowników i Wykonawców.
Transmisja prywatna - oznacza to samo, co transmisja publiczna, z tą różnicą, iż odbiorcą takiej transmisji jest wyłącznie Użytkownik, który zapłacił za taką transmisję.
Transmisja prywatna grupowa – oznacza to samo, co transmisja publiczna, z tą różnicą, iż odbiorcą takiej transmisji są wyłącznie Użytkownicy, którzy wykupili/otrzymali dostęp do takiej transmisji.
Wiadomość prywatna - płatna wiadomość tekstowa jaką Użytkownik/Wykonawca może wysłać do drugiego Użytkownika/Wykonawcy. Odbiorcą takiej wiadomości jest wyłącznie wskazany Użytkownik i inni Użytkownicy nie mają w nią wglądu. Wiadomości prywatne są w sposób automatyczny kontrolowane przez serwis i w przypadku naruszenia regulaminu, treść wiadomości, która jest naruszeniem regulaminu jest blokowana. Koszt wysłania wiadomości prywatnej ponosi jej nadawca. Użytkownik będący odbiorcą wiadomości czatuje za darmo od momentu rozpoczęcia konwersacji.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu (pod adresemwww.showup.tv) oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. Wykonawców i Administratora.
Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między pełnoletnim Użytkownikiem a Administratorem, oraz między pełnoletnim Wykonawcą a Adminsitratorem - dotyczącą użytkowania Serwisu (na stronie www.ShowUp24.tv). Regulamin niniejszy opisuje także relacje prawne między Użytkownikiem a Wykonawcą. Administrator nie jest stroną umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą.
W ramach Serwisu Administrator świadczy wyłącznie usługi tzw. zwykłego przekazu, cachingu i hostingu (o których mowa niżej w lit. a), b) i c). W tym zakresie Administrator świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania i udostępniania przez Użytkowników i Wykonawców swoich (tych Użytkowników i Wykonawców) danych (w szczególności w formie plików elektronicznych).
Administrator umożliwia transmisję danych przekazywanych przez danego odbiorcę (Użytkownika i/lub Wykonawcę), a także zapewnia dostęp do sieci telekomunikacyjnej, z tymże Administrator: 1) nie jest inicjatorem przekazu danych, 2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych, 3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. W tym zakresie Administrator może dokonywać automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji, przy czym dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla realizacji transmisji.
Administrator umożliwia transmisję danych oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednieprzechowywanie danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich, z tymże Administrator: 1) niemodyfikuje danych, 2) posługuje się uznanymi i stosowanymi technikami informatycznymi określającymiparametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania, 3) nie zakłóca posługiwania się technikamiinformatycznymi.
Administrator udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkowników i Wykonawców.
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Administratora, że ukończył osiemnaście (18) lat, posiada pełnązdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownikkorzysta z Serwisu w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc.,Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Administratora, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązańwynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszegoRegulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. Wtakim przypadku wyraz "Użytkownik" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W brakurzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomodziała za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę z Administratorem.
Wykonawca oświadcza niniejszym wobec Administratora, że ukończył osiemnaście (18) lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem.
Wykonawca i Użytkownik oświadczają, iż znane im są obowiązujące przepisy dotyczące dostępu do treści erotycznych i że przysługuje im prawo dostępu do tego typu treści.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 wyżej Użytkownik i Wykonawca składają pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym dododawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania wdowolnym czasie przez opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik i Wykonawca mają obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik i/lub Wykonawca nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie dwadzieścia (20) dni po ich opublikowaniu w Serwisie.
Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników i Wykonawców przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w tym pliki, są udostępniane przez Użytkowników i Wykonawców na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.
Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników i Wykonawców, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Administratora. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Administratora. Wszystkie znaki towarowe, marki usług i nazwy towarowe stanowią własność Administratora. Bez wyraźnej zgody Administratora Użytkownik i Wykonawca nie mają prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.
Każda osoba, w tym Użytkownik i Wykonawca, która pierwszy raz wchodzi na Serwis jest informowana, iż Serwis zawiera treści o charakterze erotycznym, w tym pokazy aktywności seksualnej, przeznaczone wyłącznie dla pełnoletnich odwiedzających i musi – przed uzyskaniem dostępu do treści zamieszczonych w ramach Serwisu - dokonać akceptacji regulaminu i polityki prywatności, a tym samym wyraża wolę uzyskania dostępu do tych treści, co realizuje poprzez kliknięcie na ikonkę „Akceptuję”.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
Użytkownik i Wykonawca zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator.
W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub Wykonawcy wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika, Wykonawcę lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik lub Wykonawca zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora.
Użytkownik i Wykonawca oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu i w całości akceptują jego postanowienia.
Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika i Wykonawcę jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny, dostęp do sieci Internet, Adobe Flash Player i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.
Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika lub Wykonawcę obsługi elementów Java, Java Script, Flash oraz plików Cookies.
Wykonawca, który chce realizować transmisję ze swoim udziałem poprzez Serwis zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt nabyć kamerę internetową, niezbędne do nie jej elementy oraz oprogramowanie pozwalające na korzystanie z kamery internetowej i transmitowanie obrazu w czasie rzeczywistym.
Treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika i Wykonawcę (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie) są dostępnie publiczne poprzez sieć Internet. Dostęp do części funkcjonalności Serwisu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie lub także opłaty.
ZAKŁADANIE KONTA
W celu założenia Konta Użytkownik i Wykonawca mają obowiązek dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w ramach Serwisu. Podczas rejestracji Użytkownik/Wykonawca ma obowiązek podać aktualny adres e-mail, login (nazwę Użytkownika/Wykonawcy) oraz hasło, określić swoją płeć, a także dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Po weryfikacji danych objętych formularzem rejestracyjnym Użytkownik/Wykonawca otrzymuje od Administratora na podany przez Użytkownika/Wykonawcę adres e-mail wiadomość o założeniu Konta/Konta Wykonawcy. Celem zakończenia procedury rejestracji Użytkownik/Wykonawca ma obowiązek dokonać aktywacji Konta/Konta Wykonawcy, poprzez kliknięcie na link przesłany pocztą elektroniczną do Użytkownika/Wykonawcy razem z informacją o założeniu Konta/Konta Wykonawcy.
Po prawidłowym zarejestrowaniu się przez Użytkownika/Wykonawcę w ramach Serwisu Użytkownik/Wykonawca otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu oraz hasła na stronie logowania.
Dla Użytkownika, który dokonał rejestracji tworzone jest Konto, w ramach którego Użytkownik może edytować swoje dane. W stosunku do Użytkowników, którzy nie są pełnoletni lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator odmawia utworzenia Konta. Dla Wykonawców tworzone jest Konto Wykonawcy. W stosunku do Wykonawców, którzy nie są pełnoletni lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator odmawia utworzenia Konta Wykonawcy.
Każdy Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto. Każdy Wykonawca może posiadać więcej, niż jedno Konto Wykonawcy, o ile nie będzie to służyło do naruszania lub obchodzenia postanowień Regulaminu.
Dokonanie przez Użytkownika/Wykonawcę rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik/Wykonawca zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin, w tym Politykę Prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie przez Administratora teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie (lub później) – w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Serwisu, obsługi płatności oraz w celach realizacji procedury "notice and takedown" określonej w punkcie XV niżej, w szczególności przekazania osobie, której prawa zostały naruszone danych kontaktowych Użytkownika/Wykonawcy.
Użytkownik zobowiązany jest dbać, aby do jego Konta w Serwisie, był przypisany zawsze aktualny adres e-mail. Ten sam obowiązek ciąży na Wykonawcy.
Konto jest Użytkownikowi/Wykonawcy udostępniane prze Administratora Serwisu bezpłatnie i pozwala na korzystanie z usługi oferowanej w ramach Serwisu, co jest możliwe z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem sieci Internet.
Każdy z Wykonawców ma możliwość stworzenia w ramach Konta Wykonawcy swojego profilu. . W ramach profilu Wykonawca może podać swoje imię (w tym pseudonim), płeć, wiek, kolor oczu, rozmiar biustu, wagę, wzrost. Wykonawca oświadcza, iż w razie podania tych danych, będą one zgodne z prawdą. Profil Wykonawcy umieszczany jest w zakładce „lista profili” i dostępny jest tym samym publicznie dla wszystkich Użytkowników i Wykonawców.
Użytkownicy mogą oceniać Wykonawców i Konta Wykonawców w ramach Konta Wykonawcy poprzez umieszczenie oceny w skali od 1 do 5 (gdzie 5 stanowi najwyższą ocenę) oraz poprzez umieszczenie komentarzy – na co Wykonawcy wyrażają zgodę. Wykonawca i użytkownik mają możliwość wyłączenia w swoim profilu opcji oceniania i komentowania profilu przez innych Użytkowników.
W przypadku wykrycia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, przepisów prawa etc., przez Użytkownika lub Wykonawcę, Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta/Konta Wykonawcy (blokowana jest dana osoba a nie konkretny nick. W przypadku gdy ta osoba założy nowe konto pod nowym nickiem to z automatu dziedziczy blokadę ze swojego poprzedniego Konta).
Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia chwilowych przerw w dostępie do Serwisu lub Konta/Konta Wykonawcy, które mogą być spowodowane pracami modernizacyjnymi lub problemami technicznymi. W przypadku problemów technicznych Administrator zobowiązuje się do ich jak najszybszego usunięcia.
Administratorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych Użytkownika lub Wykonawcy poprzez żądanie od Użytkowników lub Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentów, ich kopii, skanów etc. W szczególności Administrator może zażądać skanu dokumentu tożsamości, dokumentu obejmującego oświadczenie potwierdzające dane osobowe, innych dokumentów potwierdzających wiek itp. Dokumenty (ich skany lub kopie) potwierdzające powyższe dane powinny być złożone w terminie 7 dni od dnia, w którym Administrator skierował takie żądanie do osoby, która chce się zarejestrować w Serwisie. Brak dostarczenia przedmiotowych dokumentów (skanów, kopii) może stanowić przyczynę odmowy rejestracji w Serwisie. Administrator może także zażądać stosownych dokumentów (skanów, kopii) po zarejestrowaniu się Użytkownika lub Wykonawcy – w takim wypadku brak realizacji obowiązku przedłożenia dokumentów (skanów, kopii) może stanowić podstawę do zablokowania Konta danego Wykonawcy lub Użytkownika lub niemożność dokonywania przez Wykonawcę stosownych transmisji. Administrator ma prawo zażądać od Wykonawcy lub Użytkownika dostarczenia zdjęcia, na którym Wykonawca (lub Użytkownik) trzyma obok swojej twarzy należący do niego dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.
Każdy Wykonawca i Użytkownik poprzez Rejestrację w ramach Serwisu wyraża zgodę na informowanie go przez Administratora drogą elektroniczną o wszelkich ważnych dla umowy (łączącej Administratora z Użytkownikiem lub Wykonawcą) okolicznościach, w szczególności związanych ze zmianą Regulaminu, emisjach medialnych, okresowych promocjach, konkursach, nowych funkcjonalnościach. Użytkownik/Wykonawca może w każdym momencie odwołać zgodę.
Każdy Uczestnik i Wykonawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej pochodzącej od Administratora i w tym celu udostępnia swój adres poczty elektronicznej. Użytkownik/Wykonawca może w każdej chwili odwołać zgodę.
OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik i Wykonawca ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane i przyjmują niniejszym do wiadomości, że Serwis stanowi wyłącznie narzędzie do pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania danych w ramach usług zwykłego przekazu, cachingu i hostingu, o których mowa w pkt II ust. 3 Regulaminu. W związku z powyższym Użytkownik/Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie i przechowywane przez siebie dane i skutki ich publikacji.
W granicach dopuszczalnych przez prawo Użytkownik i Wykonawca przyjmują niniejszym do wiadomości i oświadczają, że:
umieszczając lub transmitując jakiekolwiek dane w ramach Serwisu, w tym pliki, oświadczają, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują im wszelkie prawa do umieszczania takich danych, w szczególności prawa autorskie, i posiadają wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.
dane (a) nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani (b) nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają, nie znieważają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych;
dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;
dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych
zobowiązują się do korzystania z usług, wszelkich funkcjonalności Serwisu oraz swojego Konta/Konta Wykonawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,
zobowiązują się do uszanowania opinii oraz poglądów innych Użytkowników i Wykonawców oraz nienaruszania ich praw,
Dane transmitowane lub udostępniane przez Użytkownika/Wykonawcę nie mogą naruszać nakazów i zakazów określonych w Regulaminie, w szczególności w pkt VIII i IX niżej.
Użytkownik i Wykonawca oświadczają, iż mają świadomość i akceptują fakt, iż korzystając z Serwisu będą mieli dostęp do treści erotycznych, nagości, treści obejmujących aktywność seksualną i będą narażeni na obrazy, opisy i dźwięki związane z czynnościami seksualnymi lub wulgarnymi. Wchodząc na strony Serwisu każdy Użytkownik i Wykonawca dobrowolnie podejmuje decyzję o oglądaniu, odbieraniu, czytaniu, słuchaniu i/lub transmitowaniu treści, o jakich mowa w zdaniu poprzednim.
FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU
Konto w Serwisie pozwala Użytkownikowi na korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu oferowanej przez Administratora. Jeśli Użytkownik lub Wykonawca korzysta z terminala komputerowego, który dostępny jest także dla innych osób trzecich, ma obowiązek za każdym odejściem od takiego terminala wylogowywać się oraz nie dopuścić, aby dana przeglądarka zarejestrowała login i hasło Użytkownika/Wykonawcy.
Serwis stanowi interaktywną stronę internetową przeznaczoną wyłącznie do użytku osób pełnoletnich, w szczególności w ramach której Użytkownicy uzyskują dostęp do treści transmitowanych przez Wykonawców w czasie rzeczywistym poprzez kamerki internetowe (streaming cams).
W ramach Serwisu dostępny jest czat. Czat jest funkcjonalnością udostępnianą tylko w ramach transmisji danego Wykonawcy i łącznie z nią. Obok ikony na której znajduje się transmitowany przez Wykonawcę obraz zalogowani Użytkownicy, mogą umieszczać swoje komentarze. Wykonawca ma możliwość ustosunkowania się do zamieszczonych komentarzy i prowadzenia rozmów z Użytkownikami w czasie transmisji. W przypadku transmisji prywatnej dla Użytkownika dostępny jest prywatny czat z Wykonawcą.
Od Użytkownika może być wymagane przekazania określonej ilości wynagrodzenia wyrażonego w żetonach w celu możliwości pisania przez takiego Użytkownika na czacie. To czy w danym przypadku Użytkownik będzie musiał użyć określonej ilości żetonów celem uzyskania możliwości wypowiedzenia się na czacie, zależy od aktywności Użytkownika w ramach Serwisu w zakresie przekazywania wynagrodzenia Wykonawcom.
W ramach Serwisu dostępny jest także blog, w ramach którego moderator lub Administrator umieszcza stosowne publikacje pisemne dotyczące Serwisu i jego społeczności, odnośnie których Użytkownicy i Wykonawcy mogą umieszczać stosowne komentarze.
Dla Użytkowników i Wykonawców dostępna jest w ramach Serwisu funkcja komentarzy. Komentarze służą do subiektywnej oceny Wykonawcy przez Użytkownika, profili Wykonawców lub treści zamieszczanych przez moderatora/Administratora.
Każdy Użytkownik i Wykonawca akceptuje fakt, iż komentarze są jawne i dostępne dla wszystkich innych osób odwiedzających Serwis, w szczególności dla innych Użytkowników i Wykonawców.
Każdy Użytkownik i Wykonawca akceptuje fakt, iż komentarze są jawne i dostępne dla wszystkich innych osób odwiedzających Serwis, w szczególności dla innych Użytkowników i Wykonawców.
Każdy Użytkownik i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za umieszczone komentarze oraz wpisy na czacie, w tym za treść tych komentarzy i wpisów.
Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników i Wykonawców komentarzy oraz wpisów na czacie:
obraźliwych lub wulgarnych, chyba że z konwencji w jakiej dokonywana jest transmisja wynika, iż Wykonawca wyraża zgodę na treści obraźliwe i wulgaryzmy (np. BDSM),
poniżających, o charakterze rasistowskim, antysemickim, nawołujących do łamania prawa, szerzenia nienawiści, ksenofobii, pochwalających lub odwołujących się do nazizmu lub faszyzmu,
obejmujących reklamę jakichkolwiek produktów, usług lub innych serwisów internetowych lub treści zbliżonych do reklamowych,
obejmujących dane osobowe jakichkolwiek innych osób, w szczególności innych Użytkowników i Wykonawców,
zawierających groźby.
naruszających prawa innych Użytkowników i Wykonawców, w szczególności naruszających dobra osobiste.
Administratorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy i wpisów, które zostały dokonane w sposób sprzeczny z ust. 10 wyżej, na co Wykonawcy i Użytkownicy wyrażają zgodę.
Użytkownik i Wykonawca mogą wysyłać do innych Użytkowników i Wykonawców wiadomości prywatne. Wiadomości prywatne nie są jawne i ogólnie dostępne dla Użytkowników i Wykonawców Serwisu. Zapis ust. 8 i 9 wyżej stosuje się do wiadomości prywatnych odpowiednio.
DALSZE OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, iż w żadnym wypadku nie może publikować/udostępniać/transmitować w ramach Serwisu treści i materiałów:
z pornografią dziecięcą, z uczestnictwem osób niepełnoletnich, zdjęć/filmów zawierających pornografię dziecięcą lub zdjęć/filmów nagich dzieci, w tym także animacje i tzw. cartoon obejmujący seks z nieletnimi lub okazywanie nieletnich,
z pornografią z udziałem zwierząt, z uczestnictwem w aktach seksualnych z udziałem zwierząt, zdjęć/filmów obejmujących pornografię zwierzęcą,
obejmujących pokaz, próbę lub imitację samobójstwa, nakłaniających Użytkowników do popełnienia aktu samobójstwa, jak też obejmujących pokaz, próbę lub imitację okaleczenia lub samookaleczenia lub nakłaniających Użytkowników do dokonania okaleczenia albo samookaleczenia,
obejmujących nekrofilię (akty seksualne, prawdziwe lub sfingowane, z udziałem trupów ludzi lub zwierząt),
z udziałem osób nieprzytomnych lub sprawiających wrażenie nieprzytomnych, odurzonych alkoholem, narkotykami lub innymi środkami psychoaktywnymi, albo z udziałem osób, które pomimo przytomności fizycznej są lub wydają się nieświadome sytuacji w jakiej się znajdują, w szczególności obecności przed kamerą internetową,
obejmujących zgwałcenie lub symulację albo imitację zgwałcenia,
demonstrujących lub prezentujących nielegalne użycie broni, narkotyków, alkoholu, innych środków odurzających, jak też nakłaniających do tych czynności,
demonstrujących/prezentujących przemoc wobec ludzi i zwierząt lub nawołujących do takiej przemocy,
demonstrujących/prezentujących kazirodztwo,
obejmujących antysemickie, rasistowskie obelgi, propagujących treści lub zachowania nazistowskie i/lub faszystowskie lub nawołujących do takich zachowań,
obejmujących informacje o charakterze instruktażowym stanowiące działania sprzeczne z prawem lub nawołujące do działań sprzecznych z prawem, jak konstruowanie ładunków wybuchowych, używanie broni palnej, kreowanie wirusów komputerowych i ich rozsyłanie,
polegających na atakowaniu (nie fizycznym) innej osoby, jej prywatności.
Wykonawca oświadcza ponadto, iż jest w pełni świadomy i akceptuje fakt, iż:
dokując transmisji obrazu z udziałem swojej osoby, będzie widoczny dla nieokreślonej liczby Użytkowników i innych Wykonawców w takim zakresie, w jakim będzie go obejmował obraz z kamery internetowej,
prezentując treści, w tym treści o charakterze erotycznym, jak swoje nagie ciało lub treści obejmujące czynności seksualne – może być oceniany przez Użytkowników i innych Wykonawców, w tym oceny te, wpisy i komentarze mogą odnosić się do wyglądu Wykonawcy oraz sfery seksualnej,
zachowuje wszelkie prawa autorskie do transmitowanego obrazu w czasie rzeczywistym oraz zdjęć umieszczanych w ramach Serwisu, z tymże jednocześnie Wykonawca udziela Administratorowi, Użytkownikom i Wykonawcom niewyłącznej, nieodpłatnej, bez ograniczenia terytorialnego licencji na udostępnienie online w czasie rzeczywistym transmitowanego obrazu dla nieograniczonej liczby Użytkowników i Wykonawców oraz prawo do niewyłącznej, nieodpłatnej, bez ograniczenia terytorialnego licencji na wykorzystanie, powielanie, utrwalanie przy użyciu dowolnych technik, publiczne wystawienie, wyświetlenie i udostępnienie online zdjęć, które umieszczają Wykonawcy w ramach Serwisu - z tym, że Użytkownicy oraz inni Wykonawcy nie mają prawa udostępniać lub przekazywać zdjęć lub transmisji danego Wykonawcy jakimkolwiek osobom trzecim, w szczególności w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
ponosi pełną odpowiedzialność prawną, zarówno cywilną, jak i karną, za transmitowane przez siebie treści i zdjęcia umieszczane w ramach profilu, jak też za treść komentarzy i wpisów skierowanych do innych Użytkowników i Wykonawców.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dokonując transmisji obrazu poprzez kamerę internetową lub umieszczając jakiejkolwiek zdjęcia w ramach Serwisu, nie może umieszczać w ramach transmitowanego obrazu lub na zdjęciach, innych osób. Wyjątkiem jest sytuacja, w której profil Wykonawcy został stworzony dla dwóch lub więcej osób, które razem występują podczas transmisji w czasie rzeczywistym. Jeśli mimo postanowień ujętych w zdaniach poprzednich, w ramach transmitowanego obrazu lub na zdjęciach znajdują się osoby trzecie, Wykonawca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż osoby te są pełnoletnie, wyraziły zgodę na uczestnictwo w transmisji oraz są świadome, iż może je oglądać nieograniczona liczba Użytkowników i innych Wykonawców, a także, iż nie otrzymają żetonów (ich równowartości) od Użytkowników oglądających, w tym napiwków.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności reklamować bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek produktów, usług lub innych stron internetowych lub innych podmiotów w ramach Seriwsu, w szczególności akcesoriów i gadżetów erotycznych. Wykonawca nie może w szczególności umieszczać na zdjęciach lub w ramach transmitowanego obrazu jakichkolwiek produktów, logo, znaków towarowych innych podmiotów, w tym w tle, na dalszym planie, na noszonej odzieży itp.
Wykonawca zobowiązuje się, iż podczas transmisji w czasie rzeczywistym obrazu poprzez kamerę internetową będzie przez cały czas widoczny dla innych Użytkowników i Wykonawców oraz dla Użytkownika, który skorzystał z transmisji prywatnej, z tym zastrzeżeniem, iż dopuszczalne jest chwilowe opuszczenie przez Wykonawcę stanowiska przed kamerą internetową (np. w celu skorzystania z toalety itp.) jednak nie dotyczy to transmisji prywatnych oraz nie może następować w trakcie trwania pokazu w ramach transmisji publicznej, za który Użytkownicy zapłacili. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż nie może za pomocą kamery internetowej transmitować wcześniej nagranego ze swoim udziałem filmu lub jakichkolwiek innych filmów, w tym erotycznych i pornograficznych, nagrań z telefonów komórkowych, nagrań dostępnych w Internecie itp. niezależnie od tego, czy Wykonawcy przysługują prawa autorskie/licencyjne/własności do takich treści, czy też nie.
Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Administrator ma prawo wglądu w transmisję prywatną celem weryfikacji, czy Wykonawca w trakcie takiej transmisji lub w związku z nią nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
Wykonawca zobowiązuje się do nie przekazywania innym Wykonawcom oraz Użytkownikom swoich danych kontaktowych, adresów stron internetowych innych niż związanych bezpośrednio z Serwisem, ani w jakikolwiek inny sposób przekazywania danych, które umożliwiają kontakt między Wykonawcą a Użytkownikami poza Serwisem.
Wykonawca zobowiązuje się w sposób jasny, szczegółowy i jednoznaczny dokonywać opisów transmisji, w tym transmisji prywatnych. Opisy powinny wskazywać, jakie konkretnie pokazy będą realizowane w ramach transmisji, za jaką liczbę żetonów (a więc za jakie wynagrodzenie pieniężne) oraz czy dany pokaz jest wykonywany w ramach transmisji publicznej, czy też prywatnej. W związku z faktem, iż Serwis ma charakter erotyczny wszelkie opisy, w szczególności które mogłyby mieć więcej niż jedno znaczenie w języku polskim, będą traktowane jako użyte w znaczeniu i kontekście erotycznym, i w związku z takim znaczeniem Wykonawca ma obowiązek realizować pokaz. Nie dotyczy to tych Wykonawców, którzy w ogóle nie realizują pokazów erotycznych i jasno wynika to z ich profili i/lub opisów. Opis transmisji jest rozstrzygający, nawet jeśli Wykonawca i Użytkownik umówili się na inny pokaz.
Wykonawca zobowiązuje się nie podawać w opisie transmisji lub w innych miejscach Serwisu swojego wieku niezgodnego z prawdą.
Wykonawca w ramach transmisji nie może oferować usług z zakresu prostytucji, umawiać się z Użytkownikami w celu świadczenia usług z zakresu prostytucji lub za pośrednictwem Serwisu zlecać takich usług.
Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dokonywał transmisji obrazu na kilku stronach internetowych jednocześnie, w szczególności na stronach o podobnym profilu jak Serwis.
Wykonawca nie może tworzyć dla siebie odrębnego Konta Użytkownika celem przekazywania sobie wynagrodzenia stanowiącego równowartość żetonów, ani celem wchodzenia z Konta Użytkownika na swoją własną transmisję i namawianie innych Użytkowników do wykorzystywania żetonów i do przekazywania wynagrodzenia (tzw. sztuczne podbijanie wyników transmisji). Wykonawca nie może także wchodzić w zmowę z innymi Użytkownikami lub Wykonawcami w celu uzyskania efektów, jak w zdaniu poprzednim lub innych o charakterze oszukańczym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU
Użytkownik i Wykonawca niniejszym oświadczają i zapewniają, iż nie będą wykonywać następujących czynności:
Użytkownik/Wykonawca nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu danych, naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);
Użytkownik/Wykonawca nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę Administratora lub osoby trzecie, w tym innych Użytkowników i Wykonawców;
Użytkownik/Wykonawca nie będzie publikować, udostępniać, przeprowadzać transmisji ani umieszczać w Serwisie danych, które są nielegalne, które zniesławiają osoby trzecie, zawierają oszczerstwa czy groźby, ani propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz wszelkich innych podobnych treści i materiałów;
Użytkownik/Wykonawca nie będzie publikować reklam ani ofert handlowych, bez zgody Administratora,
Użytkownik/Wykonawca nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem, ani wchodzić na Konta innych Użytkowników Serwisu lub na Konta Wykonawców, podawać fałszywych informacji na temat źródeł, charakteru czy zawartości danych przesyłanych przy użyciu Serwisu, ani w inny sposób wprowadzać w błąd innych Użytkowników, Wykonawców lub Administratora;
Użytkownik/Wykonawca nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z Usług oferowanych przez Administratora;
Użytkownik/Wykonawca nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;
Użytkownik/Wykonawca nie będzie zamieszczać ofert, reklam, propozycji ani wysyłać spamu do innych Użytkowników Serwisu i Wykonawców, między innymi materiałów reklamowych, promocyjnych czy ofert, rozsyłać do wielu Użytkowników/Wykonawców informacji handlowych, wiadomości typu "prześlij dalej", ogłoszeń, próśb o datki na cele charytatywne ani o podpisanie petycji, w szczególności Użytkownik/Wykonawca nie może zamieszczać linków odsyłających do innych stron internetowych, banerów oraz innych kreacji reklamowych, a także rozsyłać reklam i ofert handlowych poprzez wiadomości e-mail (lub prywatne wiadomości) kierowanych do innych Użytkowników lub Wykonawców – bez zgody Administratora.
Użytkownik/Wykonawca nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów karnych w szczególności dotyczących prostytucji, stręczycielstwa, pornografii, kuplerstwa, sutenerstwa itp.,
Użytkownik/Wykonawca nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu lub Wykonawców, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.
Użytkownik/Wykonawca nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu lub Wykonawców, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.
Użytkownik/Wykonawca nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;
Użytkownik/Wykonawca nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym Użytkownikom lub Wykonawcom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.;
Użytkownik/Wykonawca nie będzie zakłócać ani próbować zakłócać działania Serwisu ani jakichkolwiek czynności wykonywanych przy użyciu Serwisu;
Użytkownik/Wykonawca nie będzie podejmował działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników lub Wykonawców, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;
Użytkownik/Wykonawca nie będzie odpłatnie przenosił lub jakikolwiek inny sposób odpłatnie udostępniał części lub całości swojego Konta/Konta Wykonawcy,
Użytkownik/Wykonawca nie może umieszczać na Serwisie danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich,
Użytkownik/Wykonawca nie może utrudniać w jakikolwiek sposób korzystania z Serwisu innym Użytkownikom i Wykonawcom,
Użytkownik/Wykonawca nie może namawiać innych Użytkowników i Wykonawców do naruszania postanowień niniejszego Regulaminu,
wchodzić między sobą w zmowę w celu osiągnięcia korzyści, majątkowych lub niemajątkowych, w drodze naciągania innych Użytkowników, oszukiwania ich w jakikolwiek sposób, składania obietnic bez pokrycia etc, w tym poprzez zachowania, o których mowa w pkt VIII ust. 12.
DALSZE OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik zobowiązuje się do nie przekazywania innym Wykonawcom oraz Użytkownikom swoich danych kontaktowych, adresów stron internetowych innych niż związanych bezpośrednio z Serwisem, ani w jakikolwiek inny sposób przekazywania danych, które umożliwiają kontakt między Wykonawcą a Użytkownikami poza Serwisem.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż dostęp do transmisji prywatnych oraz zrealizowanie przez Wykonawcę określonego pokazu (zarówno w ramach transmisji ogólnej, jak i prywatnej) jest odpłatne. Odpłatne może być także dokonanie wypowiedzi w ramach czatu z danym Wykonawcą. Użytkownik zgadza się jednocześnie, iż stawki opłat za określone pokazy lub czynności Wykonawców, Wykonawcy ustalają samodzielnie i stawki te mogą być u różnych Wykonawców zróżnicowane.
Użytkownik nie może w żadnym wypadku nagrywać lub rejestrować w jakikolwiek inny sposób transmisji lub ich części realizowanych przez Wykonawców, rozpowszechniać takich treści, powielać itp.
Użytkownik nie może:
grozić Wykonawcom, znieważać ich, obrażać itp. chyba że z konwencji w jakiej dokonywana jest transmisja wynika, iż Wykonawca wyraża zgodę na treści obraźliwe i wulgaryzmy (np. BDSM),
zachęcać lub namawiać do zachowań określonych w pkt VIII ust. 1 wyżej.
naruszać dobra osobiste Wykonawców,
namawiać lub zachęcać Wykonawców do naruszenia przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż transmisje odbywają się w czasie rzeczywistym i mogą być przerywane wskutek awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania jego stacji roboczej lub zainstalowanego oprogramowania, awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania kamery internetowej, stacji roboczej Wykonawcy lub zainstalowanego na komputerze Wykonawcy oprogramowania, jak też wskutek przyczyn leżących po stronie Administratora.
PŁATNOŚCI I ŻETONY.
Pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych niniejszym Regulaminem Administrator powinien każdemu Wykonawcy umożliwić transmisję obrazu w czasie rzeczywistym poprzez Serwis przy użyciu kamer internetowych.
Wykonawca ustala samodzielnie liczbę żetonów jakie, musi zapłacić Użytkownik lub Użytkownicy, którzy chcą aby Wykonawca zaprezentował określony pokaz, w tym w drodze transmisji prywatnej.
Użytkownicy wynagradzają Wykonawców przekazując im kwotę stanowiącą równowartość odpowiedniej ilości żetonów. Użytkownicy mogą nabyć żetony za pośrednictwem Serwisu i dostępne poprzez niego kanały płatności klikając w ikonkę „kup żetony” lub podobną. Po kliknięciu w przedmiotową ikonę pojawi się cennik obejmujący kwotę, jaką należy przelać wraz z informacją, ile żetonów za jaką cenę Użytkownik może nabyć.
Po nabyciu żetonów Użytkownik może przekazywać Wykonawcom środki pieniężne (których wirtualnym odzwierciedleniem w ramach Serwisu są żetony). Przekazanie wynagrodzenia przez Użytkownika na rzecz Wykonawcy jest dobrowolne. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10 groszy za każdy jeden żeton przekazany mu przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż przekazując Wykonawcy określoną liczbę żetonów płaci tym samym Wykonawcy równowartość 10 groszy za każdy przekazany żeton.
Żeton odzwierciedla jedynie wartość pieniężną, jaką Użytkownik chce przekazać Wykonawcy. Żetony nie stanowią elektronicznego instrumentu płatniczego, Administrator ani Wykonawca nie mają obowiązku wykupu żetonów od Użytkownika i nie mogą wykupić żetonów. Instytucja żetonów służy jedynie uproszczonemu odzwierciedleniu transakcji pieniężnych dokonywanych w ramach Serwisu. Przekazanie żetonów Wykonawcy jest emanacją obowiązku Administratora do przekazania danemu Wykonawcy środków pieniężnych z puli środków wpłaconych przez tego Użytkownika przy zakupie żetonów w kwocie odpowiadającej liczbie żetonów przemnożonych przez 10 groszy.
Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie płatne przez Użytkowników, a należne Wykonawcy, będzie wpłacane przez tych Użytkowników za pośrednictwem wybranego kanału płatności (np. DotPay) na rachunek bankowy Administratora. Wykonawcy oraz Użytkownicy upoważniają niniejszym Administratora do pobierania całości należności od Użytkowników dla Wykonawców na rachunek bankowy Administratora. Administrator ze środków zgromadzonych na swoim rachunku bankowym potrąca należne mu od Użytkownika prowizje poprzez pozostawienie kwoty odpowiadającej temu wynagrodzeniu na swoim rachunku, zaś resztę (czyli równowartość żetonów przekazaną danemu Wykonawcy) przekazuje na rachunek bankowy Wykonawcy po przekazaniu przez Użytkownika żetonów na rzecz danego Wykonawcy. Administrator nie jest stroną umowy między Użytkownikiem a Wykonawcą, a jedynie pomaga prowadzić obsługę płatności. Umowa obejmująca dokonywanie przez Wykonawcę stosownego pokazu wiąże Użytkownika lub Użytkowników i Wykonawcę.
Aby przelać Wykonawcy równowartość kwoty odpowiadającej liczbie żetonów Użytkownik powinien kliknąć na zakładkę "Wyślij napiwek" lub podobny. Po kliknięciu pokaże się okienko a w nim Użytkownik może wpisać, ile żetonów chce przelać oraz zatwierdzić naciskając przycisk "wyślij napiwek" lub podobny. Żetony zostaną automatycznie odjęte z konta Użytkownika, a ich równowartość wpłacona na rzecz Wykonawcy. Nie ma możliwości cofnięcia tej operacji.
Żetony można przekazywać Wykonawcy zarówno podczas transmisji, w tym transmisji prywatnej, jak i klikając w zakładkę „wyślij napiwek” dostępną w ramach profilu każdego Wykonawcy.
Kwota wynagrodzenia zgromadzona przez Wykonawcę zostanie przekazana na jego rachunek bankowy po złożeniu przez niego oświadczenia, w tym w postaci elektronicznej, obejmującego żądanie przekazania wynagrodzenia na rachunek bankowy. Wykonawca może zlecić wypłatę środków, gdy liczba środków na jego koncie wynosi minimum 1000 żetonów.
Warunkiem dokonania wypłaty na rzecz Wykonawcy jest aby dane osobowo-adresowe podane w formularzu elektronicznym pokrywały się z danymi osoby, na którą założony jest rachunek bankowy Wykonawcy (w szczególności wypłata wynagrodzenia nie będzie następować na rachunek bankowy należący do innej osoby niż Wykonawca). W zakresie dopuszczalnym przez prawo Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Wykonawcy za dokonanie przelewu na rachunek bankowy nie należący do niego, jeśli świadomie wskazał ten rachunek do dokonania zapłaty wiedząc, iż nie należy do niego. W szczególności Administrator nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz takiego Wykonawcy odpowiadającego kwocie która została przekazana na rachunek bankowy, który Wykonawca wskazał jako swój (wyłączenie obowiązku powtórnej zapłaty tego samego wynagrodzenia z powodu złego rachunku bankowego Wykonawcy). Wypłata na rzecz Wykonawcy realizowana jest w terminie do 7 dni roboczych.
Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do opłacenia podatków, opłat i jakichkolwiek innych należności, jakie zgodnie z właściwymi przepisami ma obowiązek uiścić w związku z wynagrodzeniem uzyskiwanym od Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, co Wykonawca akceptuje bez zastrzeżeń.
Określenie przez danego Wykonawcę wynagrodzenia wyrażonego w liczbie żetonów za dokonanie określonego pokazu (poprzez transmisję, w tym transmisję prywatną) stanowi ofertę sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Oferta wiąże bezterminowo, najpóźniej jednak do chwili zakupu danego pokazu przez Użytkownika lub Użytkowników. Po dokonaniu zakupu Wykonawca ma obowiązek dokonania określonego pokazu, w tym w ramach transmisji prywatnej, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i akceptuje fakt, iż Wykonawca sam określa czas trwania transmisji (może nie być on określony z góry) oraz czas trwania transmisji prywatnej (Wykonawca musi z góry określić za jakie wynagrodzenie realizuje transmisję prywatną i jaki jest w ramach danego wynagrodzenia czas trwania transmisji prywatnej).
Użytkownik może również przekazać określone kwoty pieniężne bez chęci otrzymania żadnego ekwiwalentu z tego tytułu od Wykonawcy pod postacią napiwków, np. celem wyrażenia sympatii dla danego Wykonawcy. W związku z takich charakterem przekazywanych kwot są one darem dla Wykonawcy, Użytkownik nie może domagać się od Wykonawcy niczego w zamian i środki takie przekazywane są bezzwrotnie.
W ramach transmisji, w tym prywatnej Użytkownik może zgłosić naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zrealizowania określonego pokazu. W takim przypadku Administrator wszczyna procedurę wyjaśniająa, która ma na celu ustalenie przyczyn żądania zwrotu żetonów na rzecz Użytkownika i w zależności od wyników tego postępowania żetony są zwracane na rzecz Użytkownika (w tym poprzez brak przekazania środków pieniężnych z rachunku bankowego Administratora na rachunek bankowy Wykonawcy) lub nie są zwracane Użytkownikowi, który będzie mógł dochodzić od Wykonawcy swoich roszczeń przed sądem lub w inny wybrany sposób.
Poza przypadkami opisanymi wyżej Administrator nie ma żadnych uprawnień do rozporządzania lub dysponowania środkami przekazanymi przez Użytkowników w związku z zakupem usług od Wykonawców.
Użytkownik może przekazać innemu Użytkownikowi posiadane żetony na własną odpowiedzialność i z wszelkimi konsekwencjami prawnymi z tym związanymi.
W przypadku blokady Konta Użytkownika, nie może domagać się on zwrotu równowartości posiadanych żetonów przez czas trwania blokady.
W razie zamiaru usunięcia Konta Użytkownik ma obowiązek przed jego usunięciem wykorzystać w całości posiadane żetony. Jeśli tego nie uczyni żetony te (kwota stanowiąca ich równowartość wyrażona w złotych polskich) nie są zwracane na rzecz Użytkownika.
Każdy Użytkownik, który uczestniczy w transmisji prywatnej może podczas trwania takiej transmisji zgłosić Administratorowi nadużycie (poprzez kliknięcie na ikonę „zgłoś nadużycie” dostępną w ramach prywatnych transmisji) celem weryfikacji przez Administratora, czy Wykonawca nie narusza Regulaminu, w szczególności nie dokonuje pokazu, za który zapłacił Użytkownik lub czy nie dokonuje pokazu w sposób niezgodny z opisem danej transmisji. W przypadku zgłoszenia nadużycia następuje zawieszenie wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadającego wartości przekazanych żetonów do czasu weryfikacji transmisji przez Administratora, jednak nie dłużej niż na 7 dni. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Wykonawca nie dokonuje pokazu, za który zapłacił Użytkownik lub dokonuje pokazu w sposób niezgodny z opisem danej transmisji Administrator może odmówić przekazania wypłaty na rzecz Wykonawcy w kwocie stanowiącej równowartość przekazanych przez Użytkownika żetonów celem uczestnictwa w transmisji prywatnej. W takim wypadku Użytkownik, który wykorzystał żetony w związku z transmisją prywatną nie traci ich.
W przypadku, jeśli z jakichkolwiek względów, np. opisanych w ust. 19 wyżej, Administrator nie dokonuje przekazania równowartości pieniężnej żetonów dla danego Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje reklamacja w trybie opisanym w pkt XVIII ust. 5 niżej. Reklamacja w zakresie zapłaty na rzecz Wykonawcy równowartości żetonów w przeliczeniu na polskie złote przysługuje również Użytkownikowi. Wszelka odpowiedzialność Administratora w zakresie reklamacji, o których mowa wyżej ograniczona jest do wysokości kwoty:
w przypadku Wykonawcy – która miała zostać przekazana przez Użytkownika i stanowiąca równowartość żetonów w przeliczeniu na polskie złote (1 żeton = 10 groszy),
w przypadku Użytkownika – uiszczonej na rzecz Administratora podczas ostatniego, bezpośrednio poprzedzającego złożenie reklamacji, zakupu żetonów.
Administrator może wstrzymać wszelkie transakcje pieniężne pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą, a także monitować płatności dokonywane przez Użytkowników na rachunek bankowy Administratora, w przypadku podejrzenia, iż działania te noszą znamiona zachowań nielegalnych, w szczególności związanych z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Administrator oświadcza, iż zarówno on, jak i jego pracownicy nie nagrywa, nie nagrywał i nie będzie nagrywał lub w inny sposób rejestrował transmisji dokonywanych przez Wykonawców. Wszelkie transmisje z chwilą ich zakończenia nie podlegają przywróceniu lub odtworzeniu. Wyjątek stanowią transmisję prywatne, które w sposób krótkotrwały są rejestrowane, aby móc je odtworzyć w razie zgłoszenia nadużycia przez Użytkownika będącego uczestnikiem transmisji prywatnej. Tak zarejestrowana transmisja jest niezwłocznie usuwana po jej zakończeniu, jeśli Użytkownik nie zgłosi nadużycia. W czasie, kiedy jest ona zarejestrowana dostęp do niej jest zabezpieczony w sposób szczególny przed możliwością jej skopiowania lub udostępnienia osobom nieupoważnionym. Zachowanie poufności tak krótkotrwale zapisanej transmisji stanowi dla Administratora najwyższy priorytet i podejmuje on wszelkie kroki celem zachowania w tajemnicy treści transmisji oraz jej niezwłocznym usunięciu po czasie, w którym mogłoby być rozpatrzone zgłoszone przez Użytkownika nadużycie.
Użytkownicy i Wykonawcy mają bezwzględny zakaz urządzania gier losowych lub konkursów z wygranymi w postaci żetonów.
Użytkownicy i Wykonawcy przyjmują do wiadomości, iż Administrator współpracuje z organami ścigania, w szczególności z Policją i wszelkie działania, co do których będzie zachodzić podejrzenie, iż wypełniają znamiona przestępstwa, będą niezwłocznie zgłaszane przez Administratora tym organom.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Administratora jest wyłączona za:
jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Administratora;
jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie,
następstwa wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika lub Wykonawcy przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Wykonawcy, w szczególności za przyczynę taką uważa się udostępnienie hasła przez Użytkownika lub Wykonawcę osobie trzeciej,
jakiekolwiek szkody Użytkownika lub Wykonawcy wynikające z nieprawidłowego udostępnienia treści,
wszelkie działania podjęte przez Administratora w stosunku do Użytkownika lub Wykonawcę związane z naruszeniem przez nich przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności takich jak blokada Konta lub dostępu do Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych Usług lub funkcji w ramach Serwisu,
jakiekolwiek szkody powstałe w związku z transmitowanymi lub przechowanymi danymi,
naruszenie i skutki naruszenia przez Użytkownika lub Wykonawcę przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika lub Wykonawcę wskutek naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej etc., w szczególności za szkody powstałe w związku z transmitowaniem, rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych, do których Użytkownik lub Wykonawca nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień,
wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika lub Wykonawcę postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika lub Wykonawcę nieprawdziwych danych albo złożenia przez nich fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
wszelkie działania polegające na gromadzeniu przez Użytkownika lub Wykonawcę danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem, oraz ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników lub Wykonawców,
jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użytkowaniem Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami punktu VIII i IX Regulaminu,
jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Administratora ze sporów między Użytkownikami) lub w związku z roszczeniami Użytkownika w stosunku do Wykonawcy lub na odwrót (wyłączenie Administratora ze sporów między Użytkownikami a Wykonawcami).
Administrator nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika lub Wykonawcę niniejszej umowy, dokonaniem przez Użytkownika lub Wykonawcę czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika lub Wykonawcę przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika lub Wykonawcę nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Administratora jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika lub Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w ustępie 1 powyżej, odpowiednio Użytkownik lub Wykonawca zobowiązują się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik lub Wykonawca pokryją wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Administratora lub do których poniesienia będzie Administrator w jakiekolwiek formie zobowiązana, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Ponadto w razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Administratorowi z tytułu naruszenia praw tych osób przez Użytkownika lub Wykonawcę, w szczególności praw autorskich, Użytkownik lub Wykonawca wstąpią do postępowania w miejsce Administratora lub przystąpią do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I WYKONAWCY
Posługiwanie się przez Użytkowników lub Wykonawców korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki.
Posługiwanie się przez Użytkowników lub Wykonawców (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników lub Wykonawców w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.
Użytkownik i Wykonawca ponoszą wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych, jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
Użytkownik lub Wykonawca, którzy wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu wykorzystają Serwis dla celów marketingowych lub promocyjnych, zobowiązują się naprawić wynikłą z tego tytułu szkodę, w szczególności zwróci Administratorowi utracone korzyści wyliczone według stawek wynagrodzenia za reklamę, stosowanych przez Administratora wobec reklamodawców korzystających z Serwisu.
PRZECIWDZIAŁANIE NARUSZENIOM PRAWA (tzw. procedura notice and takedown).
Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez dane zamieszczone (przechowywane, transmitowane etc.) w ramach Serwisu przez Użytkownika lub Wykonawcę, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie operatora Serwisu (na adres e-mail: [email protected] lub listem poleconym na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia "Administrator"), wskazując i składając:
dokładną lokalizację tych danych,
prawo jakie zostało naruszone,
okoliczności i dowody uprawdopodabniające legitymację czynną do występowania w sprawie naruszonego prawa wraz z oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż dane, jakie osoba ta znalazła w ramach Serwisu przysługują wyłącznie jej i nie przysługują Użytkownikowi lub Wykonawcy (oświadczenie to powinno zostać przesłane na piśmie na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia "Administrator" lub na adres e-mail [email protected] w postaci skanu podpisanego oświadczenia),
swoje dane kontaktowe, w szczególności imię, nazwisko, firmę, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, adres e-mail,
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procedury notice and takedown - oświadczenie to powinno zostać przesłane na piśmie na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia "Administrator" lub na adres e-mail [email protected] w postaci skanu podpisanego oświadczenia).
Po otrzymaniu wiarygodnego powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, Administrator niezwłocznie zablokuje dostęp do danych wskazanych w powiadomieniu (w szczególności usunie je) oraz - o ile będzie to możliwe - powiadomi Użytkownika lub Wykonawcę, który takie dane umieścił w ramach Serwisu, o wpłynięciu takiego powiadomienia oraz o zarzutach stawianych przez osobę trzecią.
Użytkownik/Wykonawca, który otrzymał powiadomienie, o którym mowa w ustępie 2 wyżej może się do niego ustosunkować i przedstawić dowody potwierdzające jego prawa do rozpowszechniania, udostępniania itp. danych.
Użytkownik/Wykonawca oraz osoba, która powiadomiła Administratora o naruszeniu jej praw, dołożą starań, aby w sposób lojalny i ugodowy rozstrzygnąć spór w zakresie praw do danych umieszczonych/udostępnionych w ramach Serwisu przez Użytkownika lub Wykonawcę. Jeśli strony sporu dojdą do porozumienia, dane objęte sporem - w zależności od uzgodnień - zostaną:
przywrócone w ramach Serwisu bez zmian,
przywrócone w ramach Serwisu z uwzględnieniem zmian uzgodnionych przez strony sporu,
usunięte z Serwisu bezpowrotnie.
Uzgodnienia stron na mocy których dopuszczalne będzie przywrócenie danych w ramach Serwisu wymagają formy pisemnej w formie oświadczeń obu stron, które zostaną podpisane przez osoby uprawnione i przesłane w oryginale listem poleconym na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia "Administrator". Do chwili przesłania w/w oświadczeń dane nie będą mogły być przywrócone w ramach Serwisu.
W razie, gdy nie jest możliwe ustalenie Użytkownika/Wykonawcy, który dane osoby trzeciej udostępnił, rozpowszechnił itp. w ramach Serwisu, Użytkownik/Wykonawca ten nie ustosunkuje się do powiadomienia go o skardze osoby trzeciej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Administratora na adres e-mail Użytkownika/Wykonawcy lub nie przedstawi w tym terminie dowodów, iż przysługuje mu prawo do udostępniania, rozpowszechniania danych itp. dane te zostaną usunięte z Serwisu bezpowrotnie.
W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych w Serwisie, operator Serwisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
Administrator może także z własnej inicjatywy usunąć z Serwisu określone dane lub zakazać transmitowania, udostępniania, przechowywania etc. określonych danych, jeśli poweźmie wiarygodne informacje o ich nielegalności lub bezprawności.
Jeżeli w opinii Użytkownika lub Wykonawcy dana treść w jakikolwiek sposób narusza obowiązujące prawo, niniejszy Regulamin, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, Użytkownik lub Wykonawca mogą to zgłosić korzystając z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w ramach Serwisu.
NETYKIETA
Wykorzystywanie komentarzy w celu promowania stron internetowych, produktów czy innych podmiotów jest niezgodne z niniejszym Regulaminem.
Wszelkie komentarze, opinie etc. powinny być wyrażane przez Użytkowników i Wykonawców w sposób kulturalny.
Użytkownik nie powinien zamieszczać wykonywalnych skryptów, programów lub dokonywać innych działań mogących zakłócić poprawne funkcjonowanie Serwisu.
Użytkownik nie powinien powodować nadmiernego, wykraczającego poza rozsądne użytkowanie, obciążania serwera obsługującego Serwis.
WYPOWIEDZENIE UMOWY.
Zarówno Użytkownicy i Wykonawcy, jak i Administrator mają prawo wypowiedzieć umowę.
Wypowiedzenie umowy przez Administratora następuje poprzez usunięcie Konta lub Konta Wykonawcy lub zablokowanie Użytkownikowi/Wykonawcy dostępu do Serwisu. Usunięcie Konta albo Konta Wykonawcy lub zablokowanie Użytkownikowi/Wykonawcy dostępu do Serwisu może nastąpić po upływie 14 dni od wysłania na adres e-mail Użytkownika/Wykonawcy informacji zwierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/zablokowaniu dostępu. Jednak w razie ciężkiego naruszenia przez Użytkownika/Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności dopuszczenia się przez Użytkownika/Wykonawcę naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, naruszenia przepisów prawa lub istotnych postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez natychmiastowe usunięcie Konta/Konta Wykonawcy lub zablokowanie Użytkownikowi/Wykonawcy dostępu do Serwisu.
Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika lub Wykonawcę następuje poprzez likwidację odpowiednio Konta lub Konta Wykonawcy. Użytkownik/Wykonawca może w każdym czasie zwrócić się droga elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta/Konta Wykonawcy przez Administratora. Administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta/Konta Wykonawcy, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania prośby Użytkownika lub Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu umowa ulega rozwiązaniu.
Administrator ma także prawo do czasowego blokowanie dostępu do Konta lub Konta Wykonawcy w razie naruszenia postanowień Regulaminu o mniejszym ciężarze gatunkowym.
Niezależnie od powyższych postanowień umowa między Wykonawcą lub Użytkownikiem a Administratorem wygasa, jeśli dany Wykonawca lub Użytkownik nie logował się do Serwisu przez kolejnych 730 dni. Nie wypłacone lub zużyte do tej pory kwoty wyrażone w żetonach ulegają zniwelowaniu bez ekwiwalentu z tego tytułu na rzecz Wykonawcy lub Użytkownika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Integralną część niniejszego Regulaminu, wiążącą wszystkich zarejestrowanych Użytkowników i Wykonawców, stanowi Załącznik „Polityka Prywatności”.
Przetwarzanie wszelkich danych pozyskiwanych przez administratora Serwisu w związku z funkcjonowaniem Serwisu, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności, na co Użytkownik i Wykonawca wyrażają swoją zgodę z chwilą akceptacji Regulaminu.
Wszelka komunikacja z administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email [email protected]
Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia przez Użytkowników lub Wykonawców postanowień Regulaminu mogą być zgłaszane do Administratora na poniższy adres e-mail: [email protected]
Użytkownik i Wykonawca mają prawo składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika lub Wykonawcę.
Wszelkie postanowienia które okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą zastąpione takimi ważnymi postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018


Polityka prywatności
Polityka prywatności
Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas rejestracji Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email, nickname, płeć oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.
Dane zbierane podczas transakcji doładowania konta. My nie zbieramy żadnych danych podczas doładowywania konta w naszym serwisie. Takie dane w celu realizacji zbiera tylko firma obsługująca dla nas płatności (Dotpay Yetipay).
Dane zbierane automatycznie Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz wszystkie dane jakie każą zbierać nam przepisy prawa.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane np adres email, itp.
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
Twoje dane zbieramy w celach świadczenia usług i wykonania umowy, w tym rozpatrywania reklamacji (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy lub zgoda)
Twoje dane przetwarzamy też w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Spółkę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym zakresie Twoja zgoda).
Twoja dane musimy także przetwarzać w celach rozliczenia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej – wynika to z obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa.
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Wszelkie dane są przez nas używane tylko i wyłącznie do sprawnej, poprawnej i uczciwej obsługi serwisu ShowUp.tv.
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać doładowania konta żetonami.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli dokonałeś transakcji doładowania konta, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.
W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Profil, możesz wprowadzić niektóre zmiany zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Pliki cookies ("ciasteczka") to pliki tekstowe z danymi informatycznymi, które są przechowywane na końcowym urządzeniu Użytkownika i wykorzystywane są do poprawnego działania strony internetowej ShowUp.tv. Cookies zawierają przeważnie nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich ważności, ich unikalny numer oraz dane.
Wykorzystujemy pliki cookies firm trzecich takich jak np. Google. W celu zapoznania się ze szczegółami polityki dotyczącej cookies firm trzecich należy udać się do witryny konkretnego wydawcy.
Każda przeglądarka pozwala na zablokowanie przyjmowania ciasteczek ale nie gwarantujemy poprawnego działania ShowUp.tv po zablokowaniu przyjmowania ciasteczek.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszelkie hasła są zabezpieczane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
Gdzie przekazujemy Twoje dane?
Twoja dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, przy pomocy których będą świadczone usługi, w szczególności dokonywane rozliczenie, to jest operatorom płatności i bankom. Ponadto mogą być przekazane do podmiotu przetwarzającego.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług, przez okres przedawnienia roszczeń, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem organu nadzorczego lub obowiązków względem organów podatkowych.
Jakie uprawnienia Ci przysługują ?
W związku z faktem, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe przysługują Ci określone uprawnienia. Możesz żądać od nas:
dostępu do swoich danych osobowych, to jest przede wszystkim do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich,
sprostowania danych osobowych to jest do sprostowania danych nieprawidłowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
usunięcia Twoich danych osobowych (pamiętaj, iż w takim wypadku najpewniej będziemy musieli usunąć Twoje konto i zakończyć z Tobą współpracę)
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
masz także prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś/łaś oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,
masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (poprzez wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected]) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pamiętaj, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych,
masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
podanie danych osobowych takich jak adres e-mail, nickname i płeć jest warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji. Podanie osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części,
w odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
Firma
Firma zbierająca dane i będąca administratorem: MasterPay LLC z siedzibą WY 82834, Buffalo 412 N Main St Ste 100, Stany Zjednoczone.
Legginsomaniak, wielbiciel lodzików, samozwańczy ekspert do spraw Lusha ;x i spraw technicznych Showupowych.
Słuchacz muzyki trance, fan WWE (wrestlingu), pornosów z Brazzers i NaughtyAmerica oraz nałogowy gracz (PC, PS3 i przerobione PS2).
Podobno również hejter naczelny... Kto nie gadał ze mną, to tak myśli... :P (wynik pochopnej oceny ludzi).

Narzędzie do skr...: https://tampermonkey.net || Kontakt: [email protected]
Awatar użytkownika
Fapka
Night's Watch
Night's Watch
Posty: 1931
Rejestracja: 04 mar 2017, 11:09
Lokalizacja: śląskie
Podziękował: 253 razy
Podziękowano mu: 201 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: Google-Banned
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: (jestem zbanowany)
Dla porównania wcześniejsze.

Regulamin z marca 2017:
Regulamin
Regulamin określa prawa oraz obowiązki użytkowników serwisu ShowUp.tv
Użytkownikiem nazywamy osobę korzystającą z serwisu ShowUp.tv
Użytkownik nie będzie w żaden sposób ograniczany chyba że nie będzie przestrzegał treści regulaminu.
Użytkownik nie może pokazywać treści do których nie posiada praw w tym praw autorskich a w szczególności łamiących prawo.
Użytkownik nie może transmitować filmów.
Użytkownik nie może pokazywać osób trzecich bez ich zgody!
Użytkownik nie może obrażać innych użytkowników chyba że sobie tego życzą.
Użytkownik oświadcza że ma minimum 18 lat.
Użytkownik nie może prowadzić jakiejkolwiek reklamy na ShowUp.tv.
Użytkownik oświadcza że zdaje sobie sprawę iż treści wideo prezentowane na ShowUp.tv przez innych użytkowników nie są moderowane, mogą być wulgarne, zawierać treści erotyczne (oraz pornograficzne) a także mogą ogólnie uchodzić za treści obraźliwe.
Właścicielem serwisu jest firma MasterPay LLC z siedzibą WY 82834, Buffalo 412 N Main St Ste 100, Stany Zjednoczone
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Ewentualne regulowanie podatku leży w gestii użytkownika ShowUp.tv
Użytkownik oświadcza iż nie będzie od właściciela ShowUp.tv żądał odszkodowania w żadnej formie.
Niedozwolone jest podawanie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych, danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych innym użytkownikom.
Użytkownikowi dozwolone jest prezentowanie treści tylko i wyłącznie nie zabronionych przez Polski Kodeks Karny.
Jeśli którykolwiek punkt regulaminu zostanie złamany użytkownik może dostać ban bez podania przyczyny oraz bez ostrzeżenia.
Użytkownik może otrzymać ban lub zostać ograniczony bez ostrzeżenia oraz bez podania przyczyny jeśli właściciel serwisu lub administrator uzna to za konieczne.
Zabrania się używania programów pozwalających na prezentowanie filmów, zdjęć lub innych treści nie należących do użytkownika.
Serwis loguje IP użytkowników.
W przypadku złamania prawa lub podejrzenia złamania prawa właściciel będzie współpracować z odpowiednimi organami ścigania.
Zabrania się na działanie na jakakolwiek szkodę właściciela lub serwisu ShowUp.tv
Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
Transmitujący zbierając napiwki w jakiejkolwiek formie (za pomocą celu, transmisji prywatnej, sugerowania lub innej podobnej metody) musi być widoczny dla innych użytkowników (musi być wyraźnie widoczny za pośrednictwem obrazu wideo) przy czym nie może być to nagranie lub inna metoda w której transmitujący nie będzie widoczny na żywo.
Transmisje w których nie widać transmitującego będą zakańczane a transmitujący blokowany.
Oferowanie zapłaty w jakiejkolwiek formie poza serwisem ShowUp.tv będzie skutkowało zablokowaniem całkowitym lub częściowym dostępu do serwisu.
Podawanie jakichkolwiek danych kontaktowych, adresów stron internetowych lub innych danych umożliwiających kontakt poza serwisem ShowUp.tv będzie skutkowało zablokowaniem całkowitym lub częściowym dostępu do serwisu.
Żetony przekazywane są użytkownikom dobrowolnie przez innych użytkowników, świadomie oraz na własną odpowiedzialność.
Serwis ShowUp.tv ani właściciel serwisu ShowUp.tv nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym żetonów.
Użytkownik łamiący regulamin po zablokowaniu nie może ubiegać się o zwrot lub "wypłatę" żetonów do czasu wygaśnięcia blokady.
Przelewy z tytułu wypłaty środków będą robione tylko i wyłącznie na konto bankowe (rachunek bankowy) znajdujące się w Polskim oddziale banku i prowadzone w PLN (złote polskie).
Uczestnik transmisji prywatnej który nie jest oferującym transmisję prywatną ma prawo zgłosić transmisję podczas określonego przez transmitującego czasu jej trwania do sprawdzenia przez moderatora prawidłowego przebiegu transmisji (poprzez przycisk Zgłoś Nadużycie dostępny w transmisji prywatnej). W takim przypadku żetony zostaną zablokowane do czasu sprawdzenia transmisji przez moderatora (nie dłużej niż 7 dni) i przyznane jednej ze stron uczestniczących w transmisji.
Przy rozpatrywaniu zgłoszonej transmisji prywatnej brany jest pod uwagę jej opis. W gestii uczestników transmisji prywatnej jest zadbanie aby opis był na tyle ścisły na ile to możliwe. Wszelkie nieścisłości przy rozstrzyganiu transmisji prywatnej moderator potraktuje według własnego uznania. Nie będą brane pod uwagę ustalenia między uczestnikami transmisji inne niż opis transmisji.
Decyzja moderatora dotycząca przyznania żetonów jednej ze stron uczestniczących w prywatnej transmisji jest ostateczna a ewentualne reklamacje należy kierować na adres spółki MasterPay LLC w czasie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia transmisji prywatnej.
Serwis ShowUp.tv (a także MasterPay LLC jak i osoby ze spółką powiązane) nigdy nie nagrywał, nie nagrywa i nie będzie nagrywał transmisji użytkowników! (Wszelkie takie informacje to pomówienia!)
Wyjątkiem są zgłoszone transmisje prywatne w celu sprawdzenia prawidłowości ich przebiegu oraz przyznania żetonów jednej ze stron uczestniczącej w transmisji.
Korzystanie z serwisu nie może być brane jako argument w jakichkolwiek sporach.
Zabrania się urządzania gier losowych oraz konkursów z wygranymi w postaci żetonów lub podobnymi.
Zbieranie żetonów, napiwków i tym podobnych na osoby trzecie jest zabronione. (Transmitujący może zbierać żetony/napiwki tylko dla siebie.)
Żetony można wypłacić w każdym momencie przy czym 1 żeton = 10 groszy a minimalna wypłata to 1000 żetonów.
Nabyte a niewykorzystane w serwisie żetony nie podlegają spieniężeniu na konto bankowe.
Zabraniane jest nagrywanie transmisji oraz ich powielanie lub jakiekolwiek rozpowszechnianie.
Każde spory w obrębie ShowUp.tv między użytkownikami rozstrzygane są w kontekście erotycznym portalu, jeśli zatem występuje dwu znaczność brany jest pod uwagę tylko kontekst erotyczny.
Niedozwolone jest namawianie przez użytkownika innego użytkownika lub użytkowników do łamania regulaminu portalu ShowUp.tv
Użytkownik może swoje żetony zamienić na kod który może podarować dowolnej osobie poza serwisem ShowUp.tv przy czym nie może to służyć łamaniu prawa i regulaminu ShowUp.tv.
Po wygenerowaniu kodów z konta użytkownika zostanie pobrana prowizja której wysokość jest podana w miejscu przeznaczonym do generowania kodów.
Jakiekolwiek podważanie wieku przez użytkownika może spowodować całkowite lub częściowe ograniczenie dostępu do serwisu ShowUp.tv temu użytkownikowi.
Jeśli użytkownik usuwa konto na którym znajdują się żetony to konto jest usuwane wraz z nimi. Żetony w takim przypadku przepadają bezpowrotnie.
Od użytkownika może być wymagane przekazanie żetonów transmitującemu w celu pisania na czacie. To czy użytkownik powinien podarować żetony aby pisać dobiera system i jest to zależne od aktywności żetonowej użytkownika przy czym samo działanie oraz algorytmy nie zostaną odtajnione i stanowią tajemnicę portalu.
Właściciel serwisu nie gwarantuje jego poprawnego działania aczkolwiek dołoży wszelkich starań aby serwis ShowUp.tv działał jak najlepiej.
Użytkownik oświadcza iż ma prawo do wszelkich treści zamieszczanych na portalu ShowUp.tv a portal w przypadku wątpliwości co do treści może je usuwać lub ograniczyć.
Wszelkie reklamacje należy kierować na adres do pocztowej (fizycznej) korespondencji spółki MasterPay LLC
Użytkownik zgadza się z rozdysponowywaniem środków przez serwis mając na uwadze iż serwis gwarantuje wypłacalność w przypadku zlecenia wypłaty wszystkich zgromadzonych środków z konta które nie narusza regulaminu.
Konta użytkowników którzy nie logowali się na nie w przeciągu 730 dni (2 lata) będą automatycznie kasowane a posiadane środki w postaci żetonów przejdą na własność właściciela portalu.
Transakcje podejrzane zakupu żetonów oraz ich wypłaty (a w szczególności mogące stanowić wyłudzenia w stosunku do właściciela portalu, pranie brudnych pieniędzy lub podobne) będą skutkować wstrzymaniem płatności oraz blokadą konta użytkownika na portalu. Decyzję podejmuje moderator lub administrator portalu i można się od niej odwołać pisemnie zgodnie z procedurą reklamacji.
Zabrania się wprowadzania użytkowników w błąd poprzez przekazywanie wzajemne żetonów celem zwiększenia sumy napiwków na transmisji - tak zwany układ zamknięty żetonów. Dotyczy to każdej formy takiego działania. Naruszenia tego typu ocenia moderator lub administrator serwisu.
Użytkownik rejestrując się na ShowUp.tv zgadza się na otrzymywanie droga mailową wiadomości (również reklamowych) od spółki będącej właścicielem portalu lub samego portalu.
Portal w sposób automatyczny kontroluje naruszenia regulaminu i w przypadku takich naruszeń może zablokować treść która jest naruszeniem regulaminu oraz informuje administratora portalu prezentując mu treść naruszającą regulamin (dotyczy to całego portalu w tym transmisji prywatnych, wiadomości, profili użytkowników). Środki pośrednio lub bezpośrednio powiązane z naruszeniem treści (żetony przekazywane wraz z transmisją prywatną naruszającą regulamin, żetony przekazywane we wiadomościach naruszających regulamin lub inne związane z naruszeniem) mogą być blokowane i przekazywane na rzecz portalu jako jedna z kar za naruszenie.
Regulamin obowiązuje w obrębie całego portalu (między innymi w transmisjach prywatnych, w wiadomościach, w profilach użytkowników itp)
Regulamin ulega zmianie po opublikowaniu na stronie serwisu nowej treści regulaminu.


Regulamin (z 2014, ale wszystko to samo poza adresem spółki):
Regulamin
Regulamin określa prawa oraz obowiązki użytkowników serwisu ShowUp.tv
Użytkownikiem nazywamy osobę korzystającą z serwisu ShowUp.tv
Użytkownik nie będzie w żaden sposób ograniczany chyba że nie będzie przestrzegał treści regulaminu.
Użytkownik nie może pokazywać treści do których nie posiada praw w tym praw autorskich a w szczególności łamiących prawo.
Użytkownik nie może transmitować filmów.
Użytkownik nie może pokazywać osób trzecich bez ich zgody!
Użytkownik nie może obrażać innych użytkowników chyba że sobie tego życzą.
Użytkownik oświadcza że ma minimum 18 lat.
Użytkownik nie może prowadzić jakiejkolwiek reklamy na ShowUp.tv.
Użytkownik oświadcza że zdaje sobie sprawę iż treści wideo prezentowane na ShowUp.tv przez innych użytkowników nie są moderowane, mogą być wulgarne, zawierać treści erotyczne (oraz pornograficzne) a także mogą ogólnie uchodzić za treści obraźliwe.
Właścicielem serwisu jest firma Satinar system s.r.o. z siedzibą pod adresem: Ostrava, Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00, Česká republika o numerze NIP: CZ28646240
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Właściciel serwisu świadczy tylko i wyłącznie usługi pośrednictwa finansowego za pośrednictwem serwisu ShowUp.tv
Ewentualne regulowanie podatku leży w gestii użytkownika ShowUp.tv
Użytkownik oświadcza iż nie będzie od właściciela ShowUp.tv żądał odszkodowania w żadnej formie.
Niedozwolone jest podawanie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych, danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych innym użytkownikom.
Użytkownikowi dozwolone jest prezentowanie treści tylko i wyłącznie nie zabronionych przez Polski Kodeks Karny.
Jeśli którykolwiek punkt regulaminu zostanie złamany użytkownik może dostać ban bez podania przyczyny oraz bez ostrzeżenia.
Użytkownik może otrzymać ban lub zostać ograniczony bez ostrzeżenia oraz bez podania przyczyny jeśli właściciel serwisu lub administrator uzna to za konieczne.
Zabrania się używania programów pozwalających na prezentowanie filmów, zdjęć lub innych treści nie należących do użytkownika.
Serwis loguje IP użytkowników.
W przypadku złamania prawa lub podejrzenia złamania prawa właściciel będzie współpracować z odpowiednimi organami ścigania.
Zabrania się na działanie na jakakolwiek szkodę właściciela lub serwisu ShowUp.tv
Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
Transmitujący zbierając napiwki w jakiejkolwiek formie (za pomocą celu, transmisji prywatnej, sugerowania lub innej podobnej metody) musi być widoczny dla innych użytkowników (musi być wyraźnie widoczny za pośrednictwem obrazu wideo) przy czym nie może być to nagranie lub inna metoda w której transmitujący nie będzie widoczny na żywo.
Transmisje w których nie widać transmitującego będą zakańczane a transmitujący blokowany.
Oferowanie zapłaty a jakiejkolwiek formie poza serwisem ShowUp.tv będzie skutkowało zablokowaniem całkowitym lub częściowym dostępu do serwisu.
Podawanie jakichkolwiek danych kontaktowych, adresów stron internetowych lub innych danych umożliwiających kontakt poza serwisem ShowUp.tv będzie skutkowało zablokowaniem całkowitym lub częściowym dostępu do serwisu.
Żetony przekazywane są użytkownikom dobrowolnie przez innych użytkowników, świadomie oraz na własną odpowiedzialność.
Serwis ShowUp.tv ani właściciel serwisu ShowUp.tv nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym żetonów.
Użytkownik łamiący regulamin po zablokowaniu nie może ubiegać się o zwrot lub "wypłatę" żetonów do czasu wygaśnięcia blokady.
Przelewy z tytułu wypłaty środków będą robione tylko i wyłącznie na konto bankowe (rachunek bankowy) znajdujące się w Polskim oddziale banku i prowadzone w PLN (złote polskie).
Uczestnik transmisji prywatnej który nie jest oferującym transmisję prywatną ma prawo zgłosić transmisję podczas określonego przez transmitującego czasu jej trwania do sprawdzenia przez moderatora prawidłowego przebiegu transmisji (poprzez przycisk Zgłoś Nadużycie dostępny w transmisji prywatnej). W takim przypadku żetony zostaną zablokowane do czasu sprawdzenia transmisji przez moderatora (nie dłużej niż 7 dni) i przyznane jednej ze stron uczestniczących w transmisji.
Przy rozpatrywaniu zgłoszonej transmisji prywatnej brany jest pod uwagę jej opis. W gestii uczestników transmisji prywatnej jest zadbanie aby opis był na tyle ścisły na ile to możliwe. Wszelkie nieścisłości przy rozstrzyganiu transmisji prywatnej moderator potraktuje według własnego uznania. Nie będą brane pod uwagę ustalenia między uczestnikami transmisji inne niż opis transmisji.
Decyzja moderatora dotycząca przyznania żetonów jednej ze stron uczestniczących w prywatnej transmisji jest ostateczna a ewentualne reklamacje należy kierować na adres spółki Satinar system s.r.o. w czasie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia transmisji prywatnej.
Serwis ShowUp.tv (a także Satinar system s.r.o. jak i osoby ze spółką powiązane) nigdy nie nagrywał, nie nagrywa i nie będzie nagrywał transmisji użytkowników! (Wszelkie takie informacje to pomówienia!)
Wyjątkiem są zgłoszone transmisje prywatne w celu sprawdzenia prawidłowości ich przebiegu oraz przyznania żetonów jednej ze stron uczestniczącej w transmisji.
Korzystanie z serwisu nie może być brane jako argument w jakichkolwiek sporach.
Zabrania się urządzania gier losowych oraz konkursów z wygranymi w postaci żetonów lub podobnymi.
Zbieranie żetonów, napiwków i tym podobnych na osoby trzecie jest zabronione. (Transmitujący może zbierać żetony/napiwki tylko dla siebie.)
Żetony można wypłacić w każdym momencie przy czym 1 żeton = 10 groszy a minimalna wypłata to 1000 żetonów.
Zabraniane jest nagrywanie transmisji oraz ich powielanie lub jakiekolwiek rozpowszechnianie.
Każde spory w obrębie ShowUp.tv między użytkownikami rozstrzygane są w kontekście erotycznym portalu, jeśli zatem występuje dwu znaczność brany jest pod uwagę tylko kontekst erotyczny.
Niedozwolone jest namawianie przez użytkownika innego użytkownika lub użytkowników do łamania regulaminu portalu ShowUp.tv
Użytkownik może swoje żetony zamienić na kod który może podarować dowolnej osobie poza serwisem ShowUp.tv przy czym nie może to służyć łamaniu prawa i regulaminu ShowUp.tv.
Po wygenerowaniu kodów z konta użytkownika zostanie pobrana prowizja której wysokość jest podana w miejscu przeznaczonym do generowania kodów.
Jakiekolwiek podważanie wieku przez użytkownika może spowodować całkowite lub częściowe ograniczenie dostępu do serwisu ShowUp.tv temu użytkownikowi.
Jeśli użytkownik usuwa konto na którym znajdują się żetony to konto jest usuwane wraz z nimi. Żetony w takim przypadku przepadają bezpowrotnie.
Od użytkownika może być wymagane przekazanie żetonów transmitującemu w celu pisania na czacie. To czy użytkownik powinien podarować żetony aby pisać dobiera system i jest to zależne od aktywności żetonowej użytkownika przy czym samo działanie oraz algorytmy nie zostaną odtajnione i stanowią tajemnicę portalu.
Właściciel serwisu nie gwarantuje jego poprawnego działania aczkolwiek dołoży wszelkich starań aby serwis ShowUp.tv działał jak najlepiej.
Użytkownik oświadcza iż ma prawo do wszelkich treści zamieszczanych na portalu ShowUp.tv a portal w przypadku wątpliwości co do treści może je usuwać lub ograniczyć.
Wszelkie reklamacje należy kierować na adres do pocztowej (fizycznej) korespondencji spółki Satinar system s.r.o. przy czym wartość reklamacji nie może przewyższać wartości reklamowanej i nie może być wyższa niż prowizja spółki Satinar system s.r.o. uzyskana z ostatniego doładowania żetonów przez użytkownika wnoszącego reklamację które nastąpiło przed wystąpieniem problemu którego dotyczy reklamacja.
Użytkownik zgadza się z rozdysponowywaniem środków przez serwis mając na uwadze iż serwis gwarantuje wypłacalność w przypadku zlecenia wypłaty wszystkich zgromadzonych środków z konta które nie narusza regulaminu.
Konta użytkowników którzy nie logowali się na nie w przeciągu 730 dni (2 lata) będą automatycznie kasowane a posiadane środki w postaci żetonów przejdą na własność właściciela portalu.
Transakcje podejrzane zakupu żetonów oraz ich wypłaty (a w szczególności mogące stanowić wyłudzenia w stosunku do właściciela portalu, pranie brudnych pieniędzy lub podobne) będą skutkować wstrzymaniem płatności oraz blokadą konta użytkownika na portalu. Decyzję podejmuje moderator lub administrator portalu i można się od niej odwołać pisemnie zgodnie z procedurą reklamacji.
Zabrania się wprowadzania użytkowników w błąd poprzez przekazywanie wzajemne żetonów celem zwiększenia sumy napiwków na transmisji - tak zwany układ zamknięty żetonów. Dotyczy to każdej formy takiego działania. Naruszenia tego typu ocenia moderator lub administrator serwisu.
Użytkownik rejestrując się na ShowUp.tv zgadza się na otrzymywanie droga mailową wiadomości (również reklamowych) od spółki będącej właścicielem portalu lub samego portalu.
Portal w sposób automatyczny kontroluje naruszenia regulaminu i w przypadku takich naruszeń może zablokować treść która jest naruszeniem regulaminu oraz informuje administratora portalu prezentując mu treść naruszającą regulamin (dotyczy to całego portalu w tym transmisji prywatnych, wiadomości, profili użytkowników). Środki pośrednio lub bezpośrednio powiązane z naruszeniem treści (żetony przekazywane wraz z transmisją prywatną naruszającą regulamin, żetony przekazywane we wiadomościach naruszających regulamin lub inne związane z naruszeniem) mogą być blokowane i przekazywane na rzecz portalu jako jedna z kar za naruszenie.
Regulamin obowiązuje w obrębie całego portalu (między innymi w transmisjach prywatnych, w wiadomościach, w profilach użytkowników itp)
Regulamin ulega zmianie po opublikowaniu na stronie serwisu nowej treści regulaminu.Polityka prywatności:
Polityka prywatności
Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.
Dane zbierane podczas transakcji doładowania konta.

My nie zbieramy żadnych danych podczas doładowywania konta w naszym serwisie. Takie dane w celu realizacji zbiera tylko firma obsługująca dla nas płatności (Dotpay).
Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz wszystkie dane jakie każą zbierać nam przepisy prawa.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane np adres email, itp.
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Wszelkie dane są przez nas używane tylko i wyłącznie do sprawnej, poprawnej i uczciwej obsługi serwisu ShowUp.tv.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać doładowania konta żetonami.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji doładowania konta, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.
W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Profil, możesz wprowadzić niektóre zmiany zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Pliki cookies ("ciasteczka") to pliki tekstowe z danymi informatycznymi, które są przechowywane na końcowym urządzeniu Użytkownika i wykorzystywane są do poprawnego działania strony internetowej ShowUp.tv. Cookies zawierają przeważnie nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich ważności, ich unikalny numer oraz dane.

Wykorzystujemy pliki cookies firm trzecich takich jak np. Google. W celu zapoznania się ze szczegółami polityki dotyczącej cookies firm trzecich należy udać się do witryny konkretnego wydawcy.

Każda przeglądarka pozwala na zablokowanie przyjmowania ciasteczek ale nie gwarantujemy poprawnego działania ShowUp.tv po zablokowaniu przyjmowania ciasteczek.

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszelkie hasła są zabezpieczane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
Firma

Firma zbierająca dane: MasterPay LLC z siedzibą WY 82834, Buffalo 412 N Main St Ste 100, Stany Zjednoczone.


A tu macie pierwszy z lutego 2012...
Regulamin serwisu ShowUp.tv

Regulamin określa prawa oraz obowiązki użytkowników serwisu showup.tv
ShowUp.tv to miejsce gdzie znajdują się darmowe kamery użytkowników robiących transmisję na żywo.
Użytkownikiem nazywamy osobę korzystającą z serwisu showup.tv
Ban jest to blokada dostępu do funkcji serwisu, jego części lub całego serwisu.
Użytkownik nie będzie w żaden sposób ograniczany chyba że nie będzie przestrzegał treści regulaminu.
Użytkownik nie może pokazywać treści do których nie posiada praw w tym praw autorskich a w szczególności łamiących prawo.
Użytkownik nie może transmitować filmów.
Użytkownik nie może pokazywać osób trzecich bez ich zgody!
Użytkownik nie może obrażać innych użytkowników chyba że sobie tego życzą.
Użytkownik oświadcza że ma minimum 18 lat.
Użytkownik nie może prowadzić jakiejkolwiek reklamy na showup.tv.
Użytkownik oświadcza że zdaje sobie sprawę iż treści wideo prezentowane na showup.tv przez innych użytkowników nie są moderowane, mogą być wulgarne, zawierać treści erotyczne (oraz pornograficzne) a także mogą ogólnie uchodzić za treści obraźliwe.
Włąścicielem serwisu jest firma Satinar system z siedzibą w Ostravie
Użytkownik oświadcza iż nie będzie od właściciela showup.tv żądał odszkodowania w żadnej formie.
Niedozwolone jest podawanie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych, danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych.
Użytkownikowi dozwolone jest prezentowanie treści tylko i wyłącznie nie zabronionych przez Polski Kodeks Karny.
Jeśli którykolwiek punkt regulaminu zostanie złamany użytkownik może dostać ban bez podania przyczyny oraz bez ostrzeżenia.
Użytkownik może otrzymać ban lub zostać ograniczony bez ostrzeżenia oraz bez podania przyczyny jeśłi właściciel serwisu lub administrator uzna to za konieczne.
Zabrani się używania programów pozwalających na prezentowanie filmów, zdjęć lub innych treści nie należących do użytkownika.
Serwis loguje IP użytkowników.
W przypadku złamania prawa lub podejrzenia złamania prawa właściciel będzie współpracować z odpowiednimi organami ścigania.
Zabrania się na działanie na jakakolwiek szkodę właściciela lub serwisu showup.tv
Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
Osoba zbierająca napiwki musi prezentować własną osobę i nie może prezentować nagrania.
Oferowanie zapłaty a jakiejkolwiek formie poza serwisem ShowUp.tv będzie skutkowało zablokowaniem całkowitym lub częściowym dostępu do serwisu.
Podawanie jakichkolwiek danych kontaktowych, adresów stron internetowych lub innych danych umożliwiających kontakt poza serwisem ShowUp.tv będzie skutkowało zablokowaniem całkowitym lub częściowym dostępu do serwisu.
Żetony przekazywane są użytkownikom dobrowolnie przez innych użytkowników, świadomie oraz na własną odpowiedzialność.
Serwis ShowUp.tv ani właściciel serwisu ShowUp.tv nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym żetonów.
Użytkownik łamiący regulamin po zablokowaniu nie może ubiegać się o zwrot lub "wypłatę" żetonów do czasu wygaśnięcia blokady.
Korzystanie z serwisu nie może być brane jako argument w jakichkolwiek sporach.
Jakiekolwiek podważanie wieku przez użytkownika może spowodować całkowite lub częsciowe ograniczenie dostępu do serwisu showup.tv temu użytkownikowi.
Właściciel serwisu nie gwarantuje jego poprawnego działania aczkolwiek dołoży wszelkich starań aby serwis showup.tv działał jak najlepiej.
Regulamin ulega zmianie po opublikowaniu na stronie serwisu nowej treści regulaminu.
Legginsomaniak, wielbiciel lodzików, samozwańczy ekspert do spraw Lusha ;x i spraw technicznych Showupowych.
Słuchacz muzyki trance, fan WWE (wrestlingu), pornosów z Brazzers i NaughtyAmerica oraz nałogowy gracz (PC, PS3 i przerobione PS2).
Podobno również hejter naczelny... Kto nie gadał ze mną, to tak myśli... :P (wynik pochopnej oceny ludzi).

Narzędzie do skr...: https://tampermonkey.net || Kontakt: [email protected]
Awatar użytkownika
Fapka
Night's Watch
Night's Watch
Posty: 1931
Rejestracja: 04 mar 2017, 11:09
Lokalizacja: śląskie
Podziękował: 253 razy
Podziękowano mu: 201 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: Google-Banned
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: (jestem zbanowany)
NAJCIEKAWSZE FRAGMENTY REGULAMINU
Brak definicji "moderatora".

Administrator - właściciel i operator Serwisu, tj. firma MasterPay LLC z siedzibą WY 82834, Buffalo 412 N Main St Ste 100, Stany Zjednoczone

https://www.google.pl/maps/place/412+N+Main+St+%23100,+Buffalo,+WY+82834,+Stany+Zjednoczone/@44.3520411,-106.7014936,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x53357868d3b34589:0x2df471732e137772!8m2!3d44.3520411!4d-106.6993049
Spoiler:


Transmisja prywatna grupowa – oznacza to samo, co transmisja publiczna, z tą różnicą, iż odbiorcą takiej transmisji są wyłącznie Użytkownicy, którzy wykupili/otrzymali dostęp do takiej transmisji.
Bo takich nie ma :)

Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika i Wykonawcę jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny, dostęp do sieci Internet, Adobe Flash Player i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.
Nadal Flash?

Każdy z Wykonawców ma możliwość stworzenia w ramach Konta Wykonawcy swojego profilu. . W ramach profilu Wykonawca może podać swoje imię (w tym pseudonim), płeć, wiek, kolor oczu, rozmiar biustu, wagę, wzrost. Wykonawca oświadcza, iż w razie podania tych danych, będą one zgodne z prawdą. Profil Wykonawcy umieszczany jest w zakładce „lista profili” i dostępny jest tym samym publicznie dla wszystkich Użytkowników i Wykonawców.

No to już nie ma ściemniania!

W przypadku wykrycia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, przepisów prawa etc., przez Użytkownika lub Wykonawcę, Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta/Konta Wykonawcy (blokowana jest dana osoba a nie konkretny nick. W przypadku gdy ta osoba założy nowe konto pod nowym nickiem to z automatu dziedziczy blokadę ze swojego poprzedniego Konta).

RIP Multikonta.

Administratorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych Użytkownika lub Wykonawcy poprzez żądanie od Użytkowników lub Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentów, ich kopii, skanów etc. W szczególności Administrator może zażądać skanu dokumentu tożsamości, dokumentu obejmującego oświadczenie potwierdzające dane osobowe, innych dokumentów potwierdzających wiek itp. Dokumenty (ich skany lub kopie) potwierdzające powyższe dane powinny być złożone w terminie 7 dni od dnia, w którym Administrator skierował takie żądanie do osoby, która chce się zarejestrować w Serwisie. [...]

Teraz ludzie będą podszywać się pod administratora by wyłudzać dane od lasek.

Od Użytkownika może być wymagane przekazania określonej ilości wynagrodzenia wyrażonego w żetonach w celu możliwości pisania przez takiego Użytkownika na czacie. To czy w danym przypadku Użytkownik będzie musiał użyć określonej ilości żetonów celem uzyskania możliwości wypowiedzenia się na czacie, zależy od aktywności Użytkownika w ramach Serwisu w zakresie przekazywania wynagrodzenia Wykonawcom.

Teraz wiadomo lepiej jak algorytm działa.

Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników i Wykonawców komentarzy oraz wpisów na czacie:
 • obraźliwych lub wulgarnych, chyba że z konwencji w jakiej dokonywana jest transmisja wynika, iż Wykonawca wyraża zgodę na treści obraźliwe i wulgaryzmy (np. BDSM),
 • poniżających, o charakterze rasistowskim, antysemickim, nawołujących do łamania prawa, szerzenia nienawiści, ksenofobii, pochwalających lub odwołujących się do nazizmu lub faszyzmu,
 • obejmujących reklamę jakichkolwiek produktów, usług lub innych serwisów internetowych lub treści zbliżonych do reklamowych,
 • obejmujących dane osobowe jakichkolwiek innych osób, w szczególności innych Użytkowników i Wykonawców,
 • zawierających groźby.
 • naruszających prawa innych Użytkowników i Wykonawców, w szczególności naruszających dobra osobiste.


Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności reklamować bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek produktów, usług lub innych stron internetowych lub innych podmiotów w ramach Seriwsu, w szczególności akcesoriów i gadżetów erotycznych. Wykonawca nie może w szczególności umieszczać na zdjęciach lub w ramach transmitowanego obrazu jakichkolwiek produktów, logo, znaków towarowych innych podmiotów, w tym w tle, na dalszym planie, na noszonej odzieży itp.


Wykonawca zobowiązuje się, iż podczas transmisji w czasie rzeczywistym obrazu poprzez kamerę internetową będzie przez cały czas widoczny dla innych Użytkowników i Wykonawców oraz dla Użytkownika, który skorzystał z transmisji prywatnej, z tym zastrzeżeniem, iż dopuszczalne jest chwilowe opuszczenie przez Wykonawcę stanowiska przed kamerą internetową (np. w celu skorzystania z toalety itp.) jednak nie dotyczy to transmisji prywatnych oraz nie może następować w trakcie trwania pokazu w ramach transmisji publicznej, za który Użytkownicy zapłacili. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż nie może za pomocą kamery internetowej transmitować wcześniej nagranego ze swoim udziałem filmu lub jakichkolwiek innych filmów, w tym erotycznych i pornograficznych, nagrań z telefonów komórkowych, nagrań dostępnych w Internecie itp. niezależnie od tego, czy Wykonawcy przysługują prawa autorskie/licencyjne/własności do takich treści, czy też nie.


Wykonawca nie może tworzyć dla siebie odrębnego Konta Użytkownika celem przekazywania sobie wynagrodzenia stanowiącego równowartość żetonów, ani celem wchodzenia z Konta Użytkownika na swoją własną transmisję i namawianie innych Użytkowników do wykorzystywania żetonów i do przekazywania wynagrodzenia (tzw. sztuczne podbijanie wyników transmisji). Wykonawca nie może także wchodzić w zmowę z innymi Użytkownikami lub Wykonawcami w celu uzyskania efektów, jak w zdaniu poprzednim lub innych o charakterze oszukańczym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

Nic nowego, ale wspomnę sobie tylko o kimś @Cynamonek666

Użytkownik/Wykonawca nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;

@KingAtlas @goldie @Sadistik Antykicker? xD

Użytkownik/Wykonawca nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu lub Wykonawców, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.

wchodzić między sobą w zmowę w celu osiągnięcia korzyści, majątkowych lub niemajątkowych, w drodze naciągania innych Użytkowników, oszukiwania ich w jakikolwiek sposób, składania obietnic bez pokrycia etc, w tym poprzez zachowania, o których mowa w pkt VIII ust. 12.


POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Administrator oświadcza, iż zarówno on, jak i jego pracownicy nie nagrywa, nie nagrywał i nie będzie nagrywał lub w inny sposób rejestrował transmisji dokonywanych przez Wykonawców. Wszelkie transmisje z chwilą ich zakończenia nie podlegają przywróceniu lub odtworzeniu. Wyjątek stanowią transmisję prywatne, które w sposób krótkotrwały są rejestrowane, aby móc je odtworzyć w razie zgłoszenia nadużycia przez Użytkownika będącego uczestnikiem transmisji prywatnej. Tak zarejestrowana transmisja jest niezwłocznie usuwana po jej zakończeniu, jeśli Użytkownik nie zgłosi nadużycia. W czasie, kiedy jest ona zarejestrowana dostęp do niej jest zabezpieczony w sposób szczególny przed możliwością jej skopiowania lub udostępnienia osobom nieupoważnionym. Zachowanie poufności tak krótkotrwale zapisanej transmisji stanowi dla Administratora najwyższy priorytet i podejmuje on wszelkie kroki celem zachowania w tajemnicy treści transmisji oraz jej niezwłocznym usunięciu po czasie, w którym mogłoby być rozpatrzone zgłoszone przez Użytkownika nadużycie.


Posługiwanie się przez Użytkowników lub Wykonawców (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników lub Wykonawców w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.

Nie wolno puszczać muzyki.

Użytkownik nie powinien zamieszczać wykonywalnych skryptów, programów lub dokonywać innych działań mogących zakłócić poprawne funkcjonowanie Serwisu.

Czyli moje skrypty, z wyłączeniem Antykickera, są dozwolone.

Użytkownik nie powinien powodować nadmiernego, wykraczającego poza rozsądne użytkowanie, obciążania serwera obsługującego Serwis.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018
Legginsomaniak, wielbiciel lodzików, samozwańczy ekspert do spraw Lusha ;x i spraw technicznych Showupowych.
Słuchacz muzyki trance, fan WWE (wrestlingu), pornosów z Brazzers i NaughtyAmerica oraz nałogowy gracz (PC, PS3 i przerobione PS2).
Podobno również hejter naczelny... Kto nie gadał ze mną, to tak myśli... :P (wynik pochopnej oceny ludzi).

Narzędzie do skr...: https://tampermonkey.net || Kontakt: [email protected]
Awatar użytkownika
Fapka
Night's Watch
Night's Watch
Posty: 1931
Rejestracja: 04 mar 2017, 11:09
Lokalizacja: śląskie
Podziękował: 253 razy
Podziękowano mu: 201 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: Google-Banned
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: (jestem zbanowany)
Fapka pisze:Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika i Wykonawcę jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny, dostęp do sieci Internet, Adobe Flash Player i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.

Nadal Flash?


na to wychodzi.
bardzo dziwne, że nie poszli do przodu... i nie wyjebali flash'a.

Fapka pisze:W przypadku wykrycia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, przepisów prawa etc., przez Użytkownika lub Wykonawcę, Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta/Konta Wykonawcy (blokowana jest dana osoba a nie konkretny nick. W przypadku gdy ta osoba założy nowe konto pod nowym nickiem to z automatu dziedziczy blokadę ze swojego poprzedniego Konta).

RIP Multikonta.


ale to chyba tylko w przypadku ostrego złamania regulaminu.
bo w przypadku "normalnych" userów, posiadanie więcej niż jednego konta nadal będzie dopuszczalne.
wiem, że reg. teraz się zmienił, ale Marta sama nie tak dawno temu o tym napisała na ich blogu.

Spoiler:


Fapka pisze:Posługiwanie się przez Użytkowników lub Wykonawców (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników lub Wykonawców w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.

Nie wolno puszczać muzyki.


rip Vertex [*]

Spoiler:
- każdy z nas jest po części hipokrytą i kłamcą.
Awatar użytkownika
msn
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 3492
Rejestracja: 05 lis 2015, 19:35
Podziękował: 116 razy
Podziękowano mu: 143 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: EwaKopacz
Anal?: Tak
Nick na ShowUp.tv: kliknij tutaj
Oj tam, łatwo zmienić napis Adobe Flash na HTML5 - a nad tym kombinują, bo był ślad na becie.

msn pisze:
Fapka pisze:W przypadku wykrycia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, przepisów prawa etc., przez Użytkownika lub Wykonawcę, Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta/Konta Wykonawcy (blokowana jest dana osoba a nie konkretny nick. W przypadku gdy ta osoba założy nowe konto pod nowym nickiem to z automatu dziedziczy blokadę ze swojego poprzedniego Konta).
RIP Multikonta.

ale to chyba tylko w przypadku ostrego złamania regulaminu.bo w przypadku "normalnych" userów, posiadanie więcej niż jednego konta nadal będzie dopuszczalne.
wiem, że reg. teraz się zmienił, ale Marta sama nie tak dawno temu o tym napisała na ich blogu.
Spoiler:

Nie masz racji. W tej samej sesji IP/PHP dziedziczy się blokady.
Czyli najlepiej broić przez VPN i innej przeglądarce. Wtedy blokad nie będzie.
Legginsomaniak, wielbiciel lodzików, samozwańczy ekspert do spraw Lusha ;x i spraw technicznych Showupowych.
Słuchacz muzyki trance, fan WWE (wrestlingu), pornosów z Brazzers i NaughtyAmerica oraz nałogowy gracz (PC, PS3 i przerobione PS2).
Podobno również hejter naczelny... Kto nie gadał ze mną, to tak myśli... :P (wynik pochopnej oceny ludzi).

Narzędzie do skr...: https://tampermonkey.net || Kontakt: [email protected]
Awatar użytkownika
Fapka
Night's Watch
Night's Watch
Posty: 1931
Rejestracja: 04 mar 2017, 11:09
Lokalizacja: śląskie
Podziękował: 253 razy
Podziękowano mu: 201 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: Google-Banned
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: (jestem zbanowany)
Fapka, do tej pory (jak sami napisali w nowym regulaminie) banowali tylko sam nick/konto a nie IP.
teraz oznajmili, że jak user dostaje bana, to po całości, czyli: nick/konto/IP - więc jest róznica.

a ja mówię o tym, że jak ktoś jest grzeczny, to dalej może posiadać więcej niż jedno konto na SU.
a powyższy punkt regulaminu dotyczy tylko tych osób, które zostaną zbanowane, więc zakładanie nowych kont na banicji będzie utrudnione, i jedynie tor/vpn'y jak wspomniałeś, no chyba, że to też zablokują xD
- każdy z nas jest po części hipokrytą i kłamcą.
Awatar użytkownika
msn
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 3492
Rejestracja: 05 lis 2015, 19:35
Podziękował: 116 razy
Podziękowano mu: 143 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: EwaKopacz
Anal?: Tak
Nick na ShowUp.tv: kliknij tutaj
Od dzisiaj po wejściu na SU pojawia się jednorazowo taki komunikat:
Spoiler:

Którego brak akceptacji oznacza przekierowanie na https://showup24.tv/site/profile/account_info
Nie udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych potrzebnych do prowadzenia konta w serwisie ShowUp.tv. Możesz jeszcze raz przeczytać oświadczenie klikając tutaj i zmienić decyzję lub usunać konto na niniejszej podstronie.
Legginsomaniak, wielbiciel lodzików, samozwańczy ekspert do spraw Lusha ;x i spraw technicznych Showupowych.
Słuchacz muzyki trance, fan WWE (wrestlingu), pornosów z Brazzers i NaughtyAmerica oraz nałogowy gracz (PC, PS3 i przerobione PS2).
Podobno również hejter naczelny... Kto nie gadał ze mną, to tak myśli... :P (wynik pochopnej oceny ludzi).

Narzędzie do skr...: https://tampermonkey.net || Kontakt: [email protected]
Awatar użytkownika
Fapka
Night's Watch
Night's Watch
Posty: 1931
Rejestracja: 04 mar 2017, 11:09
Lokalizacja: śląskie
Podziękował: 253 razy
Podziękowano mu: 201 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: Google-Banned
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: (jestem zbanowany)
Regulamin portalu Showup.tv

VIII. NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik i Wykonawca niniejszym oświadczają i zapewniają, iż nie będą wykonywać następujących czynności:
..........
j. Użytkownik/Wykonawca nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu lub Wykonawców, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.
k.Użytkownik/Wykonawca nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu lub Wykonawców, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.

Po co im aż dwa zapisy o tej samej treści skoro i tak nic z takimi zachowaniami nie robią ?

Ciekawe ile jeszcze jest takich "kwiatków". Widać, że sami nawet nie czytali tego co napisali.
Awatar użytkownika
Gord
SU-holik
SU-holik
Posty: 104
Rejestracja: 29 lip 2018, 23:52
Podziękował: 33 razy
Podziękowano mu: 47 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: ­­272   
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv:
Gord pisze:Regulamin portalu Showup.tv

VIII. NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik i Wykonawca niniejszym oświadczają i zapewniają, iż nie będą wykonywać następujących czynności:
..........
j. Użytkownik/Wykonawca nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu lub Wykonawców, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.
k.Użytkownik/Wykonawca nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu lub Wykonawców, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.

Po co im aż dwa zapisy o tej samej treści skoro i tak nic z takimi zachowaniami nie robią ?


Heh, dobre pytanie.. chyba po to aby regulamin był dłuższy :derisive: A tak poważnie, sam się nieraz zastanawiałem nad jego treścią - a szczególnie takich zapisów jak powyższy i... :scratch_one-s_head:
Jak dla mnie to ten cały regulamin to jakiś niskich lotów `żart`tudzież kpina z użytkowników/wykonawców - powstały chyba "po to aby był".. tyle, że - tak jak i Ty - również nie wiem jaki jest tego sens skoro z rażącym naginaniem/łamaniem powyższego administracja/moderacja praktycznie nic nie robi.

Tu też przykład ukazujący sens istnienia regulaminuhttps://showsu.org/viewtopic.php?f=20&t=1250&p=128624#p128613.. i posty niżej.

Gord pisze:Ciekawe ile jeszcze jest takich "kwiatków". Widać, że sami nawet nie czytali tego co napisali.


Oj jest trochę...
np.Obrazek.. lub to z tym blogiem - https://showsu.org/viewtopic.php?f=2&t=4185&p=128456#p128441
Ewidentnie regulamin napisany na przysłowiowy odpierdol...
Awatar użytkownika
ragazzo_fresco
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 3371
Rejestracja: 11 wrz 2018, 13:08
Podziękował: 57 razy
Podziękowano mu: 30 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: KOCURELLA272
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: ragazzo_fresco • Podobne tematy
  Odpowiedzi
  Odsłony
  Ostatni post

Wróć do Regulamin i Komunikaty


Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości